Adresgegevens:

S.B.O. de Meander
Wethouder Bergerweg 2D
9406 XP Assen

T:  0592 82 05 40
E:  administratie@sbodemeander.nl
W: www.sbodemeaner.nl

Coördinatoren:

Directeur: Henk Westerhof
Coördinator AOS: Feddy Kamstra
Opleider in school: Feddy Kamstra
Coördinator onderzoek: Feddy Kamstra
   
Grootte: Circa 200 leerlingen

‘Onze kinderen;  Samenwerken’

De Meander is een school voor speciaal basisonderwijs die gesitueerd is in Assen. De naam van onze school dateert uit 1998. De betekenis van die naam is tweeledig. De Meander staat voor het meanderen van een rivier dat de kronkelende lijn in de loop van de rivier aangeeft. Voor de speciale basisschool geeft het aan dat de ontwikkeling van de leerlingen niet altijd volgens een rechte lijn loopt, maar soms meanderend op de juiste plek uitmondt.

De Meander is speciaal en dat komt tot uiting in onze manier van werken met kinderen zowel pedagogisch als didactisch. Veel van de leerlingen zijn ‘vastgelopen’ in het regulier basisonderwijs. De Meander is in staat om kinderen weer plezier in leren te geven, door een onderwijsaanbod op maat te bieden gekoppeld aan een positieve leeromgeving waardoor kinderen zich kunnen ontwikkelen op het niveau dat bij hen past.

Positive Behavior Support (PBS)

Het klimaat van de school is van groot belang. Als leerlingen met plezier naar school gaan, ontwikkelen ze zich beter. We proberen door een duidelijke structuur de leerling veiligheid en vertrouwen te bieden, waardoor het in staat wordt gesteld zichzelf en anderen te accepteren en te respecteren.

Alle teamleden (en een aantal ouders) zijn geschoold in School Wide Positive Behavior Support (SWPBS) . Dit is een schoolbrede aanpak van gedrag, gericht op het expliciet maken en stimuleren van gewenst gedrag bij leerlingen. Primaire doel van SWPBS is om de leerprestaties te verbeteren door vanuit gedeelde waarden een sociale omgeving te scheppen die het leren bevordert en de gedragsproblemen voorkomt. De gedeelde waarden die op de Meander centraal staan zijn respect, veiligheid en betrokkenheid.

Visie en uitgangspunten

 • De visie van De Meander is:
  “Het geven van goed onderwijs en zorg aan de leerlingen uit ons Samenwerkingsverband in een omgeving die veiligheid én uitdaging biedt, waarbij we de basis leggen voor een optimale ontwikkeling van de eigen mogelijkheden van de leerlingen op weg naar zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid.”
  Binnen onze visie staan de basisbehoeften van kinderen, competentie, relatie en autonomie, centraal. Het handelen van de teamleden is wat betreft kennis, houding en vaardigheid hierop afgestemd:

Competentie: we zorgen voor een didactisch klimaat waarin we uitgaan van de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van de leerling. Wij zien leerlingen als volwaardige partner en stellen hoge verwachtingen, dagen ze uit, leren ze te evalueren en geven ruimte aan verschillen. Het gehele handelingsrepertoire is gericht op het versterken van competentiegevoel, geloof en plezier in eigen kunnen versterken, initiatieven van leerlingen bevorderen en een effectieve instructie geven, zodat de emotionele betrokkenheid met het leren vergroot wordt.
Relatie: we hebben respect voor iedereen en handelen hiernaar. We zorgen voor een pedagogisch klimaat waarin teamleden voorspelbaar zijn voor de leerlingen. PBS (Positive Behavior Support) is ingevoerd. Hiermee creëren wij een omgeving die duidelijk en voorspelbaar is voor leerlingen.
Autonomie: wij zorgen voor een stimulerende onderwijsleersituatie om het ontwikkelingsproces van de leerlingen te bevorderen. Hierbij bieden wij de mogelijkheid tot het maken van eigen keuzes en betrekken wij de leerling bij hun eigen leerproces. Het leren omgaan met eigen verantwoordelijkheid, het leren van en met elkaar in samenwerkingsvormen is een speerpunt binnen ons onderwijs.

Om onze idealen uit de visie te vertalen naar een werkbaar onderwijsconcept is de samenwerking een belangrijk kernwoord dat zich vertaalt naar alle niveaus binnen onze school, het samenwerkingsverband, de ouders, het team en de kinderen.

Onderwijsconcept op SBO de Meander

Om organisatorisch en inhoudelijk vorm te geven aan de visie stellen we ons de volgende vragen:

 • wat kan de school doen om de doeltreffendheid van het onderwijs te verbeteren (effectiviteit)
 • hoe kan de school omgaan met verschillen (differentiatie)
 • op welke manier kan de differentiatie worden georganiseerd (organisatie)
 • hoe kunnen de kinderen zelf actief betrokken worden bij het onderwijs (zelfsturing)

Anders gezegd; We willen niet alleen aanbod-gestuurd onderwijs geven, maar situaties scheppen waarbij er ook veel ruimte is voor de mogelijkheden en belangstelling van het kind zelf (vraag-gestuurd onderwijs) . In het onderwijsconcept Team Onderwijs op Maat (TOM) zien wij mogelijkheden om een antwoord te geven op bovenstaande  vragen en het realiseren van onze visie.

TOM betekent in het kort dat de school zelf bepaalt welke organisatie, welke leeromgeving en welk personeel onderdeel uitmaakt van het onderwijsconcept. Welke keuzes daarin gemaakt worden zal grotendeels afhangen van de competenties van de kinderen.

TOM onderwijs betekent dat er geen objectief, universeel geldig gegeven doel is waaraan elk kind moet voldoen. De maatstaf ligt grotendeels bij het kind zelf, dat wil zeggen dat het kind het beste uit zichzelf moet kunnen halen en dat de school daarbij faciliteert. TOM leert de kinderen verantwoordelijkheidsgevoel, het leren leren en het verkrijgen van inzicht in zichzelf. Om dit te bewerkstelligen zijn wij gericht op de “21st century skills”, zie model hieronder.

De academische opleidingsschool (AOS)

De Meander kent een lange geschiedenis in het begeleiden van studenten. Al  meer dan 10 jaar hebben wij een leerafdeling  i.s.m. met het Drenthe College. MBO-studenten lopen stage op de Meander en volgen daarnaast één keer per week colleges op de stageschool. Op deze wijze wordt er aan kennisdeling gedaan. Ook worden er zeer frequent studenten van HBO en universiteit opleidingen begeleid als zij onderwijs gerelateerde opleidingen volgen. Van theorie naar praktijk en … coaching on the job. Daar geloven wij in!

Ook voor de studenten van de academische opleidingsschool willen wij een omgeving creëren waarbij theorie en praktijk in elkaar overlopen. De student die bij ons stage loopt wordt theoretisch ondersteund door de opleider in school. Zij is op de hoogte van het curriculum van de PABO. Iedere woensdagochtend is de opleider in de school vrij geroosterd om de studenten te begeleiden en te helpen met hun praktijkgerichte opdrachten. Tijdens de stages doen de stagiaires kennis en ervaring op in het werken met leerlingen met leer- en gedragsmoeilijkheden.

Als er vragen zijn omtrent gedrag -en leerproblemen kan dit besproken worden tijdens intervisie op de stageschool. Dit is een vast onderdeel tijdens de unitvergaderingen.

Naast dat alle leerkrachten van de Meander de mentorenscholing van de Hanze Hogeschool hebben gevolgd worden ze ook opgeleid in het doen van onderzoek. Een onderzoekende houding zorgt er o.a. voor dat leerkrachten nog kritischer gaan nadenken over het onderwijs dat zij geven.

Het doen van praktijkgericht onderzoek moet daarnaast ook leiden tot schoolontwikkeling door vernieuwing en verbetering van het onderwijs.  De school wil leren om “onderzoekend te kijken” naar vraagstukken die zich binnen de eigen school afspelen.

Op een AOS doen niet alleen leerkrachten praktijkgericht onderzoek, maar ook de studenten die bij ons stage lopen. Zij doen onderzoek naar wat relevant is voor de school en de student.

De onderzoeksvragen op dit moment zijn:

 • Hoe kunnen wij het onderzoekend leren vormgeven binnen SBO de Meander?
 • Welke voortgezet technisch leesmethode past het beste op SBO de Meander?
 • Hoe verloopt momenteel de overgang van groep 2 naar groep 3 en moeten hier aanpassingen in gedaan worden?
 • Wat is er nodig om de methodiek “Zo leer je kinderen lezen en spellen” in te voeren in de middenbouw?
 • Hoe moet ons rapport eruit zien?
 • Portfolio’s: de voors en tegens.
 • Enz…..

Naast het stimuleren van een onderzoekende houding van de leerkrachten, willen wij ook de onderzoeksvaardigheden van onze leerlingen stimuleren. De komende jaren zal dit verder met het team en de studenten uitgewerkt dienen te worden.

De school wordt gekenmerkt door een zeer professionele, inspirerende en motiverende schoolomgeving. Een school waar iedereen in zijn/haar kracht staat, een school die vandaag beter wil presteren dan gisteren en morgen beter dan vandaag. De school staat als zeer goed bekend en heeft in 2014 een hoog aangeschreven  nationale onderwijsprijs gewonnen: “de beste onderwijswerkgever van Nederland”.

Stage lopen op SBO de Meander laat je  ervaren hoe het is om passend onderwijs te geven in een open en professionele leeromgeving waar ruimte is voor plezier. Wij zien uit naar jouw komst!