Upload Image...

Adresgegevens:

Ina Boudierplantsoen 3,
9721 XA Groningen

T:   050 3210420
E:  post@brederoschool.o2g2.nl
W: brederoschool.openbaaronderwijsgroningen.nl

Coördinatoren:

Directeur: Marike Venema
Coördinator AOS: Marike Venema
Opleider in school: Be Buring, Annette Leeuwering
Coördinator onderzoek: Be Buring
   
Grootte: Circa 380 leerlingen

De Brederoschool is een school waar leren belangrijk is.

De Brederoschool wil kinderen zoveel mogelijk intellectuele bagage meegeven. Daarom is het belangrijk om te beschikken over parate kennis. Vanzelfsprekend kennis op het gebied van taal, lezen en rekenen, maar ook op het gebied van de wereldoriënterende vakken en de creatieve vakken.
In de klassen wordt de basisstof gezamenlijk aangeboden. Na de gezamenlijke instructies gaan kinderen aan het werk op hun eigen niveau. Het ene kind heeft meer tijd nodig om zich iets eigen te maken, dan het andere kind. Er is zorg voor de kinderen die extra oefening nodig hebben, oefenstof voor de kinderen die direct aan het werk kunnen en extra stof voor de kinderen die versneld door de leerstof heengaan. De Brederoschool hecht aan onderwijs op maat, zodat leren voor alle kinderen een uitdaging is en blijft!
Vanaf groep 6,7,8, heeft de school een extra groep, de Spaceshuttlegroep. In deze groep gaan begaafde en hoogbegaafde kinderen anderhalf uur met een speciale leerkracht werken waarbij een beroep gedaan wordt op de hogere denkvaardigheden. Vanuit deze groep krijgen kinderen werk mee om tijdens de weektaak mee aan de gang te gaan.

De Brederoschool is een school met visie.

Voor kinderen en ouders is het belangrijk te weten hoe er gewerkt wordt. Op De Brederoschool wordt er in alle groepen volgens dezelfde uitgangspunten gewerkt. Goed onderwijs en plezier in leren in de brede zin van het woord staan daarbij voorop.


De Brederoschool heeft een goed pedagogisch klimaat.

De Brederoschool hecht aan een goede sfeer in de groepen, pas dan kunnen kinderen ervoor openstaan om te leren. In de klassen is een prettige en rustige werksfeer . Een sfeer waarin iedereen zichzelf kan en mag zijn en een sfeer waar kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen.

De Brederoschool is een school met een goede balans tussen inspanning en ontspanning.

Wanneer er hard gewerkt is, is het belangrijk om activiteiten te doen, waarbij er ontspannen kan worden. Na inspanning komt ontspanning. De Brederoschool hecht aan een goede balans tussen inspannende en ontspannende activiteiten. Er wordt tijd besteed aan gymnastiek, buitenspelen en aan de creatieve vakken.

De Brederoschool is de eerste Sport Actieve School van de provincie Groningen.

Naast activiteiten voor de hele school zijn er veel facultatieve activiteiten zoals het meedoen aan de 4Mijl, de avondvierdaagse, het schoolzwemkampioenschap, het schoolvoetbal enz. Ook organiseert de Brederoschool voor iedereen die iets muzikaals wil doen, jaarlijks een koffieconcert. Een enorme uitdaging voor de deelnemende kinderen en een gezellige happening waarbij ouders en grootouders aanwezig zijn.

De Brederoschool is een openbare school.

Op de school is plek voor alle soorten levensbeschouwingen, deze tref je hier dan ook aan. Nederland is een multiculturele samenleving. Het is belangrijk om kennis te nemen van elkaars overtuigingen. De Brederoschool hoopt een steentje bij te dragen aan een verdraagzame samenleving, een samenleving waar je mag zijn wie je bent met respect en begrip voor elkaar.

De Brederoschool is een school waar het snel vinden van informatie belangrijk is.

De wereld is mondiaal geworden, we krijgen tegenwoordig veel meer informatie dan vroeger. Alle informatie en nieuws uit de wereld bereikt ons. Het is onmogelijk dat allemaal te leren en te onthouden. Daarom is het belangrijk snel dingen te vinden, dingen die je graag wilt weten, maar niet direct paraat hebt.
Op de Brederoschool leren kinderen snel zoeken, in de atlas, in het woordenboek, maar ook op internet. In alle klassen staan computers. Daarnaast beschikken de klassen over een digitaal schoolbord. Naast het gebruik van de zoekfuncties worden de computers gebruikt ter ondersteuning van het instuderen van de lesstof, leren de kinderen tekstverwerken en uiteindelijk presenteren m.b.v. een ‘PowerPoint’. Er wordt aandacht besteed aan mediawijsheid.

De Brederoschool is een school waar je leert leren.

De basisschool bereidt voor op het voortgezet onderwijs. De Brederoschool hecht eraan dat kinderen leren verantwoordelijk te zijn voor hun eigen werk zodat zij, wanneer ze naar het voortgezet onderwijs gaan, kunnen plannen en in staat zijn zelf thuis hun huiswerk te maken en leren tijdig te beginnen met het leren van proefwerken en toetsen. Daarom wordt er gewerkt met dag- en weektaken. Tijdens de dag- en weektaak wordt er gewerkt en is er ruimte om te leren. Op de Brederoschool wordt er alleen bij uitzondering huiswerk gegeven, het werken en leren gebeurt in principe onder schooltijd. Wel is er de keus aan kinderen zelf om voor toetsen binnen schooltijd te leren of dit thuis te doen.

De Brederoschool is een school waar Engels wordt gegeven vanaf groep 1.

Jonge kinderen leren heel gemakkelijk een tweede taal. In een tijd waar het gebruik van de Engelse taal onontbeerlijk is, maken we graag gebruik van dit gegeven. De Brederoschool wil kinderen goed uitrusten voor de toekomst. Spelenderwijs komen de kleuters in aanraking met de Engelse taal. De woordenschat wordt geoefend met behulp van rijmpjes, liedjes, korte gesprekjes enz. Ieder leerjaar wordt het Engels uitgebreid en wordt het niveau verhoogd.

De Brederoschool is een school die 3D-Duurzaam is 

dat wil zeggen wetenschap en techniek gekoppeld aan duurzaamheidthema’s.
Om inzicht in techniek te krijgen is het belangrijk technisch inzicht te ontwikkelen. De Brederoschool biedt techniek vanaf groep 1 aan door middel van een wetenschappelijke benadering. Vanuit onderzoeksvragen wordt onderzocht of veronderstelde oplossing de juiste oplossing is. De onderzoeksvragen worden, daar waar mogelijk, gekoppeld aan de duurzaamheidthema’s energie, water en groen. Graag wil de Brederoschool kinderen leren zuinig om te gaan met de wereld om ons heen. Zij doet dat door 3D te zijn:

  • Duurzaam in gebouw en bedrijfsvoering, de school telt 128 zonnepanelen, heeft een proeftuin aan verschillende soorten van duurzame dakbedekkingen en besparende mogelijkheden in- en om het gebouw.
  • Duurzaam in het curriculum, de school geeft wetenschap en techniekonderwijs vanaf groep 1, heeft met de bovenbouw een eigen adviesbureau en winkeltje: Gloeipunt, Bredero’s groene ideeënwinkel en heeft een speurtocht en een spel ontwikkeld.
  • Duurzaam in de uitstraling, iedereen is van harte welkom om te komen kijken en zich te laten informeren door kinderen uit de bovenbouw, de speurtocht te lopen of iets te kopen in ons duurzame winkeltje.

Met het doorlopende project Brederoschool 3D-Duurzaam heeft de school de Provinciale Onderwijsprijs gewonnen is ze de ‘Groenste Groninger’ geworden.

De Brederoschool is een school die democratisch burgerschap hoog in het vaandel draagt.

De Brederoschool hecht er aan dat er ruimte is voor discussie en meedenken. De school heeft een leerlingenraad, een winkelraad en een energieteam. De raden bestaan uit acht kinderen van de bovenbouw, democratisch gekozen uit alle groepen 7 en 8. Maandelijks komen de raden bijeen en bespreken dingen die goed gaan en dingen die beter kunnen. De punten worden ingebracht door alle kinderen van de school. Ook ouders denken mee in zowel de ouderraad als de medezeggenschapsraad.
Naast de directeur kent de school een managementteam bestaande uit de coördinator van groep 1,2, de coördinator van groep 3,4,5 en de coördinator van groep 6,7,8, z’n 25 leerkrachten en 8 ondersteunend personeelsleden. De school besteed aandacht aan de democratische beginselen en praktiseert ze.

Tot slot: de Brederoschool levert meetbaar goede resultaten en veel kinderen kijken met plezier terug op de tijd dat ze bij ons op school hebben gezeten!