Upload Image...

Adresgegevens:

Groen van Prinstererlaan 24,
9648 AJ Wildervank

T:  0598 416 132
E:  info@daltonwesterschool.nl
W: www.daltonwesterschool.nl

Coördinatoren:

Directeur: Han Rogier de Vrij
Coördinator AOS: Han Rogier de Vrij
Opleider in school: Alita Kelder
Coördinator onderzoek: Alita Kelder
   
Grootte: 315 Leerlingen

 

Odab Westerschool is een daltonschool

In een collectieve ambitie willen we (leerkrachten, kinderen en ouders) een krachtige bijdrage leveren aan de ontwikkeling van kinderen. We zien het als opdracht om jonge mensen te stimuleren en motiveren hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. We willen ze onderwijs bieden waarin de leerling nieuwe kennis ontwikkelt dat past bij de leerling en dat aansluit bij wat de leerling kan en kent.
Elke leerling wordt beschouwd als uniek, vandaar dat het aanbod, binnen de mogelijkheden van de leerkracht, wordt afgestemd op het kind, zodat elk kind het maximale resultaat bereikt.
Een absolute vereiste hierbij is een motiverende en uitdagende leeromgeving, waarbij vertrouwen en veiligheid belangrijke condities zijn.
Vrijheid en verantwoordelijkheid behoeven niet per definitie voor elk kind even groot te zijn. Dat is juist het voordeel van dalton. De leerkracht heeft de vrijheid om het ene kind meer ruimte te bieden dan het andere. Als er duidelijke afspraken worden gemaakt met elkaar is er sprake van positieve vrijheid.

Odab Westerschool is een openbare school

odab  Westerschool is een openbare basisschool, die deel uitmaakt van Scholengroep OPRON. Op de Westerschool is ieder kind en iedere leerkracht van harte welkom, ongeacht hun levensovertuiging, godsdienst, politieke gezindheid, afkomst, geslacht of seksuele geaardheid. We leren kinderen vanaf groep 1 respect te hebben voor elkaars mening of overtuiging. We hebben dan ook aandacht voor en bieden ruimte aan ieder kind en iedere leerkracht. Op deze wijze dragen wij bij aan een verdraagzame samenleving.

Een KEI van een school

Op odab Westerschool staan de volgende 3 waarden centraal:

 • Krachtig
 • Eigentijds
 • Inspirerend

Dit KEI-principe staat voor kwalitatief goed, krachtig, eigentijds en inspirerend onderwijs, vanuit een groot enthousiasme van zowel leerlingen, leerkrachten als ouders, dat bijdraagt aan een sterke persoonlijke ontwikkeling.

Pedagogisch klimaat op de Westerschool

Op de Westerschool wordt een goed pedagogisch klimaat gecreëerd op basis van vertrouwen tussen kinderen onderling, tussen leerkrachten onderling en tussen kinderen en leerkrachten. Ouders worden hierin betrokken. De daltondriehoek hanteren we als basis. Er wordt met kinderen en leerkrachten gereflecteerd op hun gedrag, de werkhouding, de inhoud van de leerstof en het hele proces daarvan.
We vinden het belangrijk dat kinderen, leerkrachten en ouders zich veilig en prettig voelen bij ons op school. Hieraan besteden we veel aandacht. We maken hierbij onder meer gebruik van de methode KiVa.

Innovatieve terreinen

 •  Cultureel erfgoed (Ieder jaar vinden er activiteiten plaats met betrekking tot cultuur en cultureel erfgoed. Hiervoor worden subsidies ingezet)
 •  Ruimte voor beta (onder meer door Talentenkracht)

 

KEI-groep

In 2016 is de school van start gegaan met de KEI-groep. De KEI-groep is een verrijkingsklas en is bestemd voor leerlingen van groep 5 t/m groep 8 die meer uitdaging nodig hebben (meer- en hoogbegaafde leerlingen).

odab Westerschool als academische basisschool

Studenten die bij ons op school komen voor het werkplekleren worden begeleid door onze OPLIS-ser (Opleiden in de School). Zij heeft zowel de Coach, Coach+ , als de OPLIScursus gevolgd en heeft zeer veel ervaring in het begeleiden van studenten van zowel de VO, MBO, PA als de AOLB. Daarnaast heeft de school twee coördinatoren onderzoek. Zij begeleiden de studenten met hun onderzoek.
Het merendeel van de leerkrachten heeft de cursus onderzoeksvaardigheden gevolgd en zijn goed in staat om onderzoekende studenten op een goede wijze te begeleiden. Zij zijn ook in staat om zelfstandig onderzoek te doen en van daaruit verbeterpunten te formuleren die betrekking hebben op schoolbeleid of eigen handelen. De uitkomsten van de onderzoeken van leerkrachten en studenten vormen voor ons de basis van onze schoolontwikkeling.

Als school vinden wij het werkplekleren van grote waarde. De student die een deel van zijn opleiding op onze school (OIDS) wil volgen wordt theoretisch ondersteund door de OPLIS-ser. Zij is op de hoogte van het curriculum van de PABO. De praktijk die de student ziet en ook voelt ondersteunt de theorie.
In het kader van onderzoek willen we aan de ene kant studenten betrekken bij onderzoeken die we als school doen en aan de andere kant studenten op onze school onderzoek laten doen dat aansluit bij de schoolontwikkeling of in dienst staat van de schoolontwikkeling.

De afgelopen jaren hebben leerkrachten onderzoek gedaan naar onder meer:

 • Leerprestaties van zorgleerlingen vergroten met behulp van ICT
 • Automatisering van tafels met behulp van ICT
 • Het rekenbegrip van kleuters
 • Het inzetten van blending learning bij techniek
 • ICT-gebruik voor het verhogen van werkwoordspelling
 • Beheersing getalposities begin groep 5
 • Effectiviteit Lessenserie Informatievaardigheden (ELO)

In augustus 2013 is een onderzoek gestart naar begrijpend lezen in groep 7. Meerdere scholen van de scholengroep OPRON deden hieraan mee.
De school doet al meerdere jaren mee aan het onderzoek Formatieve assessment..
In het schooljaar 2014-2015 vond een vervolg plaats naar onderzoek verbetering van rekenassessment in de middenbouw. Dit vindt plaatst met behulp van het DoCoVerdi-model.

In het schooljaar 2013-2014 werd er een taalonderzoek Directe rede bij kleuters gedaan. Er vond in 2014-2015 een vervolg plaats op dit onderzoek waarin de kinderen met de wisseling van perspectief in directe rede in aanraking werden gebracht.