Adresgegevens:

Huningaweg 8
9682PB Oostwold

T: 0597 552121
E: obsdenoordkaap.nl@sooog.nl
W: www.obsdenoordkaap.nl

Coördinatoren:

Directeur: Annet Flim
Coördinator AOS: Jan Paul Siebelink
Opleider in school: Tanja van Ravenhorst
Coördinator onderzoek: Ineke Welp
   
Grootte: Circa 140 leerlingen

Uitgangspunten:

Onze school is een openbare dorpsschool waar we met de kinderen, ouders, onderwijsgevenden en studenten in een prettige, open, veilige en structuurvolle omgeving en in een sfeer van wederzijds vertrouwen en respect samen willen leren en samen willen werken. Hierbij streven we ernaar het beste uit de kinderen te halen door het bieden van passend onderwijs dat aansluit bij de talenten en behoeften van onze leerlingen. Daarbij hebben we respect voor elkaar en respect voor de individuele verschillen. Tevens willen we onze leerlingen respect bijbrengen voor de omgeving waarin zij leven. We willen bij onze kinderen een brede ontwikkeling nastreven waarbij de belangrijkste aandachtpunten zijn het bevorderen van de zelfstandigheid en de eigen verantwoordelijkheid van de kinderen op zowel cognitief als op creatief en sociaal emotioneel gebied. We willen voor iedere leerling hoge positieve verwachtingen uitspreken, hoge resultaten nastreven, en kinderen succeservaringen bieden.

Innovatieve terreinen:

 • Zelfstandigheid. We willen onze leerlingen meer zelfstandigheid bijbrengen. Dit om ze sterker te maken en nog beter voor te bereiden op het vervolgonderwijs en de maatschappij.
 • ICT: In het schooljaar 2015 – 2016 is De Noordkaap een SEH (Smart Education Hub-programma) school geworden. Dat houdt in dat Samsung met partners een lokaal heeft ingericht met de laatste mogelijkheden op ict gebied (Smart classroom). De leerkrachten leren hier goed mee omgaan en zijn hier innoverend mee bezig (Smart teachters). Wat we hier gaan doen delen we graag met andere scholen (smart sharing). Hier ligt ook een onderzoeksvraag achter: Hoe creëren we een meerwaarde voor ons onderwijs door de toepassing van de modernste mogelijkheden die ICT ons te bieden heeft. Ook willen we kijken of we de meer begaafde leerlingen op deze manier meer uitdaging kunnen bieden. Dit project loopt eind dit schooljaar af.
 • Ouderbetrokkenheid. We zijn in 2015 gestart met het onderzoek naar het vergroten van de ouderbetrokkenheid. We zijn gestart met dit onderzoek en dat zal de komende jaren doorlopen met als doel de ouderbetrokkenheid verder te optimaliseren.
 • Startende leerkracht. We participeren in het onderzoek naar wat de startende leerkracht nodig heeft, wat je van een startende leerkracht mag verwachten en wat de startende leerkracht van ons mag verwachten. Dit kan ook een invalleerkracht zijn. Hier zijn zowel leerkrachten, directie, maar ook leerlingen en ouders bij betrokken.

Onderzoeken

In het verleden is onder meer onderzoek gedaan naar:

 • de resultaten bij begrijpend lezen in de bovenbouw en de invloed van verschillende factoren, waaronder motivatie, de rol van de leerkracht en het te gebruiken materiaal. De leerkrachten hebben dit onderzoek verder voorgezet en uitgediept a.d.h.v. de reeds verkregen gegevens
 • de relatie tussen het voorlezen thuis en de taalontwikkeling van het jonge kind
 • vormen van samenwerkend leren
 • in hoeverre er vrij toegankelijk methodisch digitaal materiaal voorhanden is, voor het ondersteunen van het rekenonderwijs t.b.v. het aanleren van breuken.
 • het muziekonderwijs op school. Hoe kan het muziekonderwijs op school worden gestimuleerd.
 • het effect van de lessen woordenschat
 • ontluikende geletterdheid a.d.h.v. de methode van Ellen v d Veen.
 • spelling op onze school
 • zelfstandigheid op de Noordkaap
 • rekenen op de Noordkaap

I.h.k.v. de Academische School:

Eerste- en tweedejaars studenten worden bij ons begeleid door de coach, de oplis en de werkplekbegeleider. De derde- en vierdejaars studenten doen de werkplekopdrachten en onderzoek bij ons op school en worden daarin begeleid door de oplis met medewerking van de docent PA.

Voor de studenten is een aparte ruimte beschikbaar om ongestoord te kunnen werken. Studenten zijn ook buiten hun stagedagen om van harte welkom op de school. Ze zullen al snel als onderdeel van het team gezien worden.

Het team heeft de afgelopen jaren aan diverse cursussen deelgenomen:
Een kleine greep:

 • Het opleiden van coaches in het begeleiden van studenten in de stage
 • Het opleiden van coaches in het doen van onderzoek o.l.v. het UOCG, zodat zij aansluitend studenten kunnen begeleiden bij het doen van onderzoek
 • Het opleiden van leerkrachten in het praktisch toepassen van het digitale schoolbord
 • Het opleiden van de opleider in school d.m.v. de oplis+ cursus
 • Kids skills