Adresgegevens:

Pr. Irenestraat 6
9401 HH Assen

T: 0592 820 640
E:
W:http://emmaschool-assen.nl/

Coördinatoren:

Directeur: Carolien Haverkort-Henckel
Coördinator AOS: Carolien Haverkort-Henckel
Opleider in school: Natasja Rumph
Coördinator onderzoek: Annemarie Kraft van Ermel
   
Grootte: Circa 350 leerlingen

De Emmaschool is een kindcentrum met onderwijs en opvang voor kinderen van 0 tot 12 jaar, waar iedereen welkom is met respect voor ieders culturele – en levensbeschouwelijke achtergrond. Het kindcentrum staat middenin de steeds veranderende samenleving en wil een effectieve en modern-klassikaal kindcentrum zijn. De kinderen leren op basis van veiligheid, geborgenheid en vertrouwen en kunnen zich voorbereiden op deelname aan onze internationale samenleving. Wij streven er naar hen optimaal te begeleiden en te stimuleren op cognitieve, creatieve en sociaal-emotionele vaardigheden. Ze kunnen hun vaardigheden verder ontwikkelen door middel van samenwerken en probleemoplossend leren. Wij staan open voor innovaties, die de kwaliteit van het onderwijs ten goede komen en werken samen met ouders en andere professionals in het belang van onze kinderen.

Bovenstaande visie wordt samengevat in de volgende ambities:

 • Wij bieden onze kinderen een veilige, stimulerende, plezierige en uitdagende leeromgeving, waarin zij zich – zelfstandig en samen – breed kunnen  ontwikkelen.
 • Wij laten onze kinderen kennismaken met de pluriforme samenleving waarvan zij deel uitmaken. Daarbij zullen wij aandacht besteden aan de verscheidenheid van godsdienstige, levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden en actief burgerschap en sociale integratie met respect voor ieders godsdienst of levensbeschouwing.
 • Wij bieden onze kinderen goed onderwijs en passende opvang en begeleiding. We signaleren kinderen met talenten of belemmeringen vroegtijdig en bieden hen de zorg, die zij nodig hebben, zodat hun ontwikkeling ononderbroken kan verlopen.
 • Wij bereiden kinderen goed voor op het vervolgonderwijs en hun plek in de maatschappij. Wij willen daarbij gebruik maken van eigentijdse methoden en materialen. Het aanleren van vaardigheden is daarbij een belangrijk onderdeel. Ook vinden we het belangrijk dat kinderen al vroeg kennismaken met Engels als een vreemde taal.
 •  We zien ouders als onze partners bij het onderwijs aan hun kinderen en daarbij hebben we ieder een eigen verantwoordelijkheid. We willen open met ouders communiceren over onderwijs en opvang en de ontwikkeling van hun kind(eren).
 •  Wij werken met andere kindcentra/scholen en instellingen met het oog op een verdere verbetering van ons onderwijs en de zorg voor onze kinderen.
 •  Wij willen als een lerend team in een veilig en stimulerend klimaat samen bouwen aan de toekomst van onze school.
 • Kwaliteit is een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid. We brengen onze kwaliteit regelmatig en systematisch in kaart, bespreken, borgen en verbeteren.

Ons kindcentrum kenmerkt zich door:

 • Een prettige en sfeervolle omgeving waar orde, rust en regelmaat een belangrijke plaats innemen en waarin leren leuk is;
 • Een aantrekkelijk en gevarieerd programma waarin kennis, sport, cultuur en de omgang met elkaar centraal staan;
 • 1 ½ tot 2 uur per week Engelse les vanaf groep 1. De lessen worden gegeven door een vakleerkracht en de groepsleerkrachten;
 • Kinderopvang van 7.00 tot 19.00 met deskundige medewerkers
 • Modern-klassikaal onderwijs dat aansluit bij de mogelijkheden en behoeften van het kind;
 • Een positief schoolteam dat gemakkelijk aan te spreken is, dat open staat voor de inbreng van studenten en ouders en dat veel waarde hecht aan goede informatie en open communicatie;

Innovatieve terreinen:

Academische Opleidingsschool, Talentenkracht met o.a. thematisch onderwijs voor Wereldoriëntatie (methode Da Vinci en koppeling met creatieve vakken), hoogbegaafde leerlingen, Het Jonge Kind, Expliciete Directe Instructie Emmaschool (een vertaling van de ideeën van Marcel Schmeier over het instructiemodel) en Engels vanaf groep 1.

Verder geven we Kanjertraining aan alle groepen.  Er wordt op onze school veel geïnvesteerd in de kwaliteit van de leerlingenzorg en de professionele ontwikkeling van alle medewerkers. In 2016/2017 zijn we gestart met het werken zonder groepsplannen.

De Academische Opleidingsschool:

We zien studenten als volwaardige partners en geven ze daarom alle ruimte om zich binnen onze school te ontwikkelen en te participeren in het onderwijsgebeuren. De opleider-in-school is iedere woensdagochtend vrij geroosterd om studenten te begeleiden. Als student maak je deel uit van een open, enthousiast, hardwerkend team dat haar onderwijs steeds kritisch bekijkt en wil verbeteren. We beschouwen studenten als (toekomstige) collega’s. Dat betekent dat je volledig wordt betrokken bij het reilen en zeilen van de school: je mag deelnemen aan alle vergaderingen en scholingen, je hebt directe toegang tot alle mensen van de school. We verwachten van de student dezelfde open, kritische en actieve houding zoals we die ook verwachten van onze andere collega’s.

We hebben als team een aantal onderzoeksvragen die te maken hebben met onze schoolontwikkeling. Daarnaast staan we open voor onderzoeksvragen van studenten. De onderzoeken zijn altijd gericht op het verbeteren van de kwaliteit van onderwijs op onze school. We zijn ervan overtuigd dat we studenten een zeer gevarieerde en moderne leeromgeving kunnen bieden.