Adresgegevens:

Verspreid over 4 gebouwen:
Warmoes (Warmoesstraat 18),
Jaco (Jacobijnerstraat 10),
Vinken (Vinkenstraat 1),
Kijkin (Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat 33)

T: 050 321 0 410
E:  leerlingenadministratie@borgman.o2g2.nl
W: https://borgmanschool.openbaaronderwijsgroningen.nl

Coördinatoren:

Directeur: Peter Prins
Coördinator AOS: Peter Prins
Opleider in school: Herna Bouwknegt, Bea Kesselaar
Coördinator onderzoek: Herna Bouwknegt
   
Grootte: Circa 770 Leerlingen

Uitgangspunten

In ons onderwijsmodel staan vijf punten centraal; Plezier, samen sterk, veiligheid, zelfvertrouwen en uitdaging.
Als kinderen niet met plezier naar school gaan, is het moeilijk om andere doelen te behalen. We proberen door een veilige sfeer, waarin we samen sterk staan in de groep en in de school, de kinderen een omgeving te bieden waarin zij worden uitgedaagd om te leren.
We hopen daarmee bij te dragen aan een goede ontwikkeling van het kind, zodat het met voldoende kennis en zelfvertrouwen de school verlaat.
Wij vinden dat elk kind zich geaccepteerd moet kunnen voelen met zijn/haar eigen uiterlijk, taal en culturele achtergrond. Het is onze taak de kennis en de achtergrond, die de kinderen zelf meebrengen, in een sfeer van vertrouwen te gebruiken in de groep.
Een groot aandachtspunt bij het opvoeden is het overdragen van waarden en normen, daarom maakt de school zich sterk voor  ‘sociale vaardigheid’.
Op school doen we ‘recht’ aan kinderen. We bieden de kinderen rust en veiligheid en geven hen structuur. Wij respecteren de kinderen en we vragen respect van hen.

Innovatieve terreinen

De Borgmanschool biedt een omgeving die alle kinderen uitdaagt zich optimaal te ontwikkelen. We zetten in  onze lessen alle hersenen aan het werk middels activerende didactische werkvormen. Zo werken we opbrengstgericht, maar ook kindgericht en maken we ons onderwijs “boeiend en betkenisvol”.
In de zomer van 2018 gaan de locaties van de Jacobijnerstraat en de Nieuwe Kijkin ‘t Jatstraat verhuizen naar het Integraal Kindcentrum (0-12 jaar) op het Ebbingekwartier. We gaan samen werken met de pedagogische medewerkers vanuit de kinderopvang. De innovatie zet zich daar voort. We gaan in de nieuwe school met “leerpleinen” werken.

We stimuleren een onderzoekende houding bij leerkrachten en kinderen.
Op dit moment werken we in de onderbouw aan een onderzoek naar uitdagende hoeken voor begaafde kleuters. Dit onderzoek doen we samen met de studenten.

Het opleiden in school neemt een belangrijke plaats in binnen onze school. We leren met veel plezier aan, van en samen met studenten. De 3e jaars studenten van de Pabo werken aan een gedeelte van hun theoretische opleiding bij ons op de werkplek en worden door de oplisser begeleid.

Leerlingen in de groep

De Borgmanschool werkt aan integrale zorg met oog voor alle leerlingen. Elk kind heeft een plaats in het groepsplan voor de belangrijkste vakken. We geven de kinderen onze persoonlijke aandacht en ondersteuning. De organisatie wordt binnen de groep aangepast en versterkt. Zo stimuleren we het zelf leren van kinderen. Eigenaarschap van leren vinden we belangrijk. Na een groepsinstructie werken de leerlingen individueel en in groepen. Onze instructielessen worden meestal gegeven via het IGDI-model. Bij ons worden vaak coöperatieve werkvormen gebruikt.

Zorg en passend onderwijs; leerlingen met speciale behoeften

Bij ons op school staat een goede leerlingenbegeleiding centraal. De ondersteuning en begeleiding maken structureel deel uit van het schoolsysteem.
In het onderwijs is er meer en meer behoefte aan emancipatie en integratie van kinderen met speciale behoeften. Ouders willen graag dat een kind met speciale behoeften ook zoveel mogelijk opgroeit in de thuisomgeving en kiezen voor een school in de buurt. Wij streven ernaar om goed passend onderwijs te geven en doen dat op een innoverende manier. Door onderzoek passen we onze organisatie  aan de eisen van deze tijd aan. Wij streven ernaar om een fijne school te zijn voor alle kinderen in de nabije schoolomgeving.

Talentontwikkeling

Naast de aandacht voor het extra trainen van vaardigheden en verlengde instructie van kennis die nog niet voldoende beheerst wordt, heeft de Borgmanschool aandacht voor talentontwikkeling.
Kinderen hebben verschillende talenten. We streven ernaar om deze talenten zoveel mogelijk te ontplooien. Het gaat dan niet alleen om kennis, maar ook om toneel, muziek en creatieve vakken. We leren de kinderen verantwoordelijkheid dragen voor hun eigen handelen, voor anderen, voor het materiaal en voor het schoolgebouw.

Beleven van kunst

Het gevoel voor en het beleven van kunst en cultuur vinden we belangrijk. Mede door onze vestigingen in de binnenstad van Groningen krijgt deze educatie veel aandacht. Veel ouders van kinderen van de Borgmanschool hebben talenten op dat gebied. Zij spelen (behalve bij veel andere zaken op school) een belangrijke rol in het aanbod van kunst en cultuur.

Academische basisschool

De Borgmanschool is een academische opleidingsschool, omdat we ons willen blijven ontwikkelen. Studenten brengen nieuwe kennis en houden ons scherp. Natuurlijk is het de bedoeling dat studenten op onze school veel leren van hun coach, maar het mes snijdt aan twee kanten! Studenten zijn onze jonge collega’s die iets te leren, maar ook iets te brengen hebben. De ervaring leert dat studenten zich thuis voelen bij ons en graag op de Borgmanschool stage lopen.

Onderzoek

Leerkrachten en studenten doen op onze school onderzoek. Bijna alle leerkrachten die werken op de Borgmanschool hebben inmiddels een certificaat van de cursus ‘Onderzoek vaardigheden’. De meeste leerkrachten hebben zelf onderzoek gedaan. Nu streven we ernaar om samen  onderzoek te doen naar vragen uit de praktijk waarvoor we een goede oplossing zoeken. Nieuwe leerkrachten bij ons op school werken samen met ervaren leerkrachten en studenten aan relevante onderzoeken.
Studenten worden bij ons op school begeleid door een onderzoek coördinator en een begeleider onderzoek vanuit de PA. Door de eigen praktijk te onderzoeken, toetsen we wat werkt en wat niet werkt bij ons lesgeven. Ook zijn we hierdoor in staat het wetenschappelijk onderzoek rondom onderwijs beter te gebruiken. Door onderzoek wordt de verbinding praktijk en theorie krachtiger. Door ook kinderen nieuwsgierig te maken, leren ze de wereld met een onderzoekende blik tegemoet te treden. Onze studenten zijn enthousiast over de begeleiding en hebben met veel plezier hun onderzoek bij ons op school gedaan. We proberen de onderzoeken zinvol voor de school te maken. Dus waar we kansen zien, zijn de onderzoeken inmiddels geïmplementeerd.