Upload Image...

Adresgegevens:

2 locaties:
Semmelweisstraat 82
9728 NB Groningen
T: 050 5250113

Veenweg 1-1
9728 NH Groningen
T: 050 5260815

E:  administratie@boerhaave.o2g2.nl
Whttp://www.boerhaaveschool.o2g2.nl

 
 

Coördinatoren:

Directeur: Robert Kingma
Coördinator AOS: Robert Kingma
Opleider in school: Josephine de Leeuw
Coördinator onderzoek: Rianne Ramaker, Hendrike de Graaf
   
Grootte:  

Welke idealen streven wij na?

De Boerhaaveschool maakt vanuit de principes van Maria Montessori een energieke en innovatieve vertaalslag naar de 21ste eeuw. Energiek betekent vooral dat de Boerhaaveschool een school is die constant in beweging is. Een innovatieve Montessorischool waarin het hart wordt gevormd door het gedachtegoed van Maria Montessori en van waaruit nieuwe inzichten moeten worden beschouwd.

Voorbeelden van dergelijke ontwikkelingen die zich recentelijk aandienden zijn: van activiteit naar doelgericht werken, optimaliseren van leerresultaten, planmatig en resultaatgericht werken volgens het principe van onderzoekend onderwijzen en een stevige doorgaande lijn van werken van groep 1 t/m 8. Maar tegelijkertijd willen we de verantwoordelijkheid van leerlingen voor het eigen leerproces vergroten en het bewustzijn van je plaats in je omgeving. Dit zijn kernwaardes van ons vernieuwingsonderwijs.

Dit proces is nog in volle gang.
Belangrijke factor voor het realiseren van het bovenstaande is de leerkracht.
De leerkracht moet zijn werk goed kunnen doen, met als doel hiermee een kansrijke toekomst voor zowel leerlingen als leerkrachten te bewerkstelligen.

Ons doel is er voor te zorgen dat de Boerhaaveschool een uitstekende basisschool is en blijft, waar kinderen gezien worden als complete mensen met vele vaardigheden waarbij ons curriculum gericht is op de vaardigheden die nodig zijn in de 21e eeuw: creativiteit, kritisch denken, probleemoplosvaardigheden, communiceren, samenwerken, digitale geletterdheid, sociale en culturele vaardigheden en zelfregulering.

Van onze leerkrachten en van de directie vraagt dit conatieve vaardigheden, het vermogen situaties te analyseren op basis van wat men weet, wat men vindt en hoe men de juiste stappen neemt. Het betreft vaardigheden om jezelf te begrijpen en te beheersen om anderen te begrijpen en met hen samen te werken.

Kernwaarden

De kernwaarden zijn richtinggevend voor onze dagelijkse onderwijspraktijk.

Onze kernwaarden zijn:

  • Zelfstandigheid
  • Vrijheid in gebondenheid
  • Leren van elkaars kwaliteiten
  • Stimulerende leeromgeving

In deze kernwaarden zijn de uitgangspunten van Maria Montessori herkenbaar. Deze kernwaarden lichten we toe aan de hand van een aantal standpunten.

Zelfstandigheid

‘Leer het mij zelf te doen’ , het motto van Maria Montessori geldt zowel voor leerling als voor de leerkracht.

Leerlingen en leerkrachten nemen verantwoording voor hun leren, voor elkaar en voor de omgeving. ‘ Leren is vooral effectief wanneer mensen in staat zijn om hun eigen leergedrag vorm te geven. Hiervoor moet je structureel aandacht geven aan zelfregulerend, kritisch, creatief denken en leren’ (Marzano).

Stimulerende leeromgeving

De leeromgeving beïnvloedt positief het leren.

De omgeving van de school maakt leerling én leerkracht nieuwsgierig, nodigt uit tot ontdekken, onderzoeken.

Vrijheid in gebondenheid

Verantwoording geven aan leerlingen die laten zien dat ze verantwoording kunnen nemen voor hun leren, voor elkaar en voor de omgeving. De leerkracht en de leerling geven hier samen inhoud aan. Een leerling is binnen de gegeven tijd vrij te kiezen welke leerstof hij wanneer wil doornemen en in welke volgorde. Hij kiest zijn werk, kent het doel, kiest zijn hulpbronnen, kijkt kritisch naar zijn werk en reflecteert op zijn leren. Specifiek voor de leerkracht geldt dat deze binnen de kwaliteitseisen kan kiezen wat zij nodig heeft om zich te professionaliseren.

Vrijheidsbeleving gaat samen met verantwoordelijkheidsgevoel. In de vrijheid ligt enerzijds een beperking in de opdracht, de afgesproken taak en anderzijds in de verantwoordelijkheid die de leerling krijgt toebedeeld.

Leren van elkaars kwaliteiten

Leerlingen leren van elkaar het beste in heterogene groepen. Daarom groepeert de Boerhaaveschool de leerlingen bewust in zogenoemde dakpangroepen. Bovendien is de sociale opvoeding gediend met een zo natuurgetrouw mogelijke manier van samen leven. Iedere leerling is een keer oudste in een groep en ook een keer jongste. Dat vraagt andere sociale vaardigheden en geeft andere opbrengsten. Ons onderwijs is gericht op het leerproces van de individuele leerling, maar evengoed op het samenwerkend leren. In een sociaal interactieve leeromgeving is het leren krachtig. De leerkracht stelt de leerlingen in staat om regelmatig met elkaar te overleggen en elkaars kwaliteiten te benutten.

Op haar beurt kijkt de Boerhaaveschool goed naar wat anderen doen: wat zijn de hedendaagse inzichten? Wat weten we, wat werkt? Wat doen anderen? Hoe verhoudt dat zich tot onze kernwaarden?

Ook leerkrachten floreren in een affectief klimaat waar samenwerking centraal staat en die reflectie en feedback bevordert. Daarbij is het van belang dat de eigen praktijk onderwerp is, dat deelnemers zich eigenaar voelen en zich verantwoordelijk voelen en dat er sprake is van een gedeelde visie.

Wat bieden wij studenten als academische basisschool?

Je komt in een omgeving waarin je volwaardig als collega mee mag ontwikkelen. Er wordt een onderzoekende, nieuwsgierige en reflectieve houding verwacht. Je wordt begeleid door een Opleider in school, Sandra Boelens. Zij heeft kennis van het curriculum van de Pabo en ruime ervaring als leerkracht. Ze is onderzoekend en ontwikkelingsgericht betrokken bij de studenten, kijkt naar leerstijlen en daarnaast naar mogelijkheden binnen onze school om deze te ontwikkelen.

Je wordt ook begeleid door je coach die een nieuwsgierige, onderzoekende en reflectieve houding een noodzaak vindt om te ontwikkelen. Dit geldt voor haar leerlingen, voor zichzelf en de student van de Pabo.

Alle leerkrachten volgen de training voor onderzoeksvaardigheden waardoor de praktijk verbonden wordt met fundamenteel onderzoek. Mede hierdoor wordt het implementeren van pedagogisch didactisch handelen in de praktijk duurzaam. Je begrijpt dan waarom je zo handelt en hoe je je pedagogisch didactisch handelen kunt ontwikkelen!

Wat willen wij onderzoeken?

Met onze focus op duurzame schoolontwikkeling willen we een belangrijke bijdrage leveren aan de integrale onderwijskundige – en organisatieontwikkeling van de school. De school doet dit door het uitvoeren van praktijkonderzoek – met en door leerkrachten – naar innovaties die in de school zelf zijn ontwikkeld.

Onze onderzoeksvraag voldoet aan twee kenmerken:

  • Er is een relatie met het primaire proces (het pedagogisch- didactisch handelen van de leerkrachten).
  • De vraag is zo specifiek mogelijk geformuleerd.
  • ‘Welke elementen in ons onderwijs dragen er aan bij dat de leerlingen hun doelen op het gebied van het zelfstandig evalueren van hun leerproces en leerresultaat halen?‘

Daarnaast zijn de deelvragen:

  • ‘In hoeverre draagt actief gericht zijn op leren bij aan het leerproces bij leerlingen?’
  • ‘In hoeverre is het afstemmen van instructie op kennis over hoe leerlingen leren van invloed op het leerproces?’
  • ‘In hoeverre is het afstemmen van de verwerking van de leerstof op de kennis hoe leerlingen leren van invloed op het leerproces?’