Adresgegevens:

Hoofdlocatie:
De Honingraat
Jaltadaheerd 53
9737 HC Groningen
T: 050 3210400

Nevenlocatie:
De Zwerm
Fultsemaheerd 87
9736  CT Groningen
T: 050 3210401

 

Coördinatoren:

Directeur: Germ Strampel
Coördinator AOS: Germ Strampel
Opleider in school: Violet Kooyker
Coördinator onderzoek: Violet Kooyker
   
Grootte: Circa 560 leerlingen

E:  info@beijumkorf.o2g2.nl
Wwww.beijumkorf.nl

Situering van de school

De leerlingen van onze school komen hoofdzakelijk uit de wijken Beijum, de Hunze en Van Starkenborgh. De Beijumkorf heeft twee locaties. De hoofdlocatie De Honingraat ligt in het noordwestelijke gedeelte van de wijk Beijum aan de wijkring de Amkemaheerd en redelijk dicht bij de afslag Beijum-Noord van de Ringweg-Oost.
De nevenlocatie De Zwerm ligt in het noordoostelijke gedeelte van de wijk dicht bij het tweede winkelcentrum en de sporthal.

Openbare basisschool de “Beijumkorf”

De naam van onze school is de “Beijumkorf”. Een woordspeling van Beijum, de wijk waar de meeste van onze leerlingen wonen en een bijenkorf, waar het zoemt van de activiteiten, gonst van het harde werken, waar iedereen druk bezig is in een goede, gezellige sfeer!

De Beijumkorf is een openbare school die onderdeel uit maakt van Openbaar Onderwijs Groep Groningen (O2G2). De Beijumkorf is een school waar iedereen welkom is. Een school die toegankelijk is voor iedereen, waar geen onderscheid wordt gemaakt naar levensovertuiging, godsdienst, seksuele voorkeur of ras. Het is belangrijk om kennis te nemen van elkaars overtuigingen. Onze school wil een steentje bijdragen aan een verdraagzame samenleving, een samenleving waar je mag zijn wie je bent met respect en begrip voor elkaar.

Het pedagogisch klimaat is goed

Het team van de Beijumkorf vindt het belangrijk dat kinderen zich op onze school veilig en vertrouwd voelen. Kinderen moeten zich thuis voelen op school. De pedagogische grondhouding van het team is goed. (auditteam 2014, Rijksinspectie 2015)
Kinderen moeten zich geaccepteerd weten, óók als ze misschien niet zo gemakkelijk leren óf als hun gedrag een beetje anders is. Het team van de Beijumkorf vindt het belangrijk dat de leerlingen zich in de groepen prettig voelen en zich daardoor onbelemmerd open kunnen stellen voor het leren.

Schoolgrootte

Op de teldatum 1 oktober 2016 telde de Beijumkorf 560 leerlingen
Locatie De Honingraat heeft 16 groepen. Locatie De Zwerm heeft 8 groepen.
Het team van de Beijumkorf bestaat uit 44 leden, waaronder groepsleerkrachten, directie, intern begeleider en onderwijsondersteunend personeel.
De leerkrachten die werkzaamheden in het kader van de Academische Opleidingschool verrichten is
Violet Kooyker Opleider in school (oplis) en coördinator onderzoek.

De opbrengsten zijn goed

Onderzoek naar wat werkt in ons onderwijs matchen we met opbrengstgericht werken. Speerpunten zijn:

  • Wij zorgen dat de basis op orde is. Als de basale vakken (zoals lezen) niet goed beheerst worden, dan heeft dat een negatief effect op de andere vakken. Wij leggen de lat hoog bij de kernvakken en bieden de zwakke leerlingen hulp om het gat te overbruggen.
  • Focus op resultaat. Leerkrachten zijn resultaatgericht en evalueren wat goed is en wat beter kan. Op basis daarvan kunnen zij hun onderwijs aanpassen. Dit vermogen om te veranderen en verbeteren wordt vertaald in het doen van onderzoek. De focus op resultaat zorgt voor een verhoging van de leeropbrengsten.
  • Een onderzoekend klimaat op school. Het team onderzoekt hoe het onderwijs verbeterd kan worden. Onder andere door reflectie wordt het team steeds professioneler. Daarbij is het belangrijk om de dingen die goed werken, vast te houden. Een goed gebruik va deze kennis uit onderzoeken bespaart onnodig experimenteren.
  • Het leiderschap ligt niet alleen bij de schoolleiding. Wij kennen gedeeld leiderschap. De Beijumkorf heeft een open klimaat, waarin iedereen zich verantwoordelijk voelt. Samenwerking is daarbij onmisbaar. Dit vraagt om een actieve houding in alle lagen van de school, zowel van schoolleiding als van leerkrachten.

Een leven lang leren

In onze snel veranderende samenleving is levenslang leren een noodzaak. We maken kinderen hiervan bewust, onder meer door het als team zelf voor te leven en te blijven inspelen op nieuwe ontwikkelingen. We leren kinderen open te staan voor en nieuwsgierig te zijn naar anderen en voor de wereld om ons heen. We brengen “buiten” naar binnen, we sluiten aan bij de actualiteit en we laten kinderen op een boeiende wijze kennis maken met de wereld. We willen bij de kinderen het besef ontwikkelen dat je nooit te oud bent om te leren en dat leren je kan helpen om te gaan met de snelle veranderingen. Dit houdt voor ons niet in: zich aan alles aanpassen en met alles zomaar meegaan, maar ook keuzes leren maken.
We laten kinderen ervaren hoe boeiend leren eigenlijk is, we maken ze enthousiast voor lezen om en om de gang naar de bibliotheek te (blijven) maken, ook in deze tijd van technologie.

Groepen 1 t/m 4 ‘Het jonge kind’

De Beijumkorf maakt zich sterk voor het jonge kind in de basisschool. In de onderbouw werken we met een beredeneerd aanbod voor alle kinderen om de brede ontwikkeling van onze kleuters zo goed mogelijk te stimuleren. In de onderbouw werken wij doormiddel van Piramide met een VVE-programma. In groep 3 krijgt dit een vervolg in een schakelklas, waarin kinderen extra ondersteuning krijgen op het gebied van de taalontwikkeling. In de groepen 4 en 5 is er ruimte voor tutoring/remedial teaching op het gebied van technisch lezen en rekenen. Bij het jonge kind wordt de basis gelegd. Deze kinderen hebben ruimte nodig en veel aandacht van de groepsleerkracht.

Ontwikkelingsvoorsprong

Sommige kinderen hebben een ontwikkelingsvoorsprong en hebben niet genoeg aan de verrijkingsstof die in de groep geboden wordt. Om te voorzien in de onderwijsbehoefte van deze kinderen werken we op de Beijumkorf met Acadin. Acadin is een digitale leeromgeving voor talentvolle leerlingen. Deze omgeving geeft kinderen de kans opdrachten te doen die op hun niveau aansluiten. Er zijn veel verschillende opdrachten beschikbaar. De opdrachten bieden een meerwaarde ten opzichte van de gewone basisschoolstof, doen een beroep op de creativiteit , bieden een zekere complexiteit en stimuleren een onderzoekende houding. ​

CKV

De Beijumkorf hecht aan een goed pedagogisch klimaat. Het kind moet zich op school “thuis” voelen: samen leren en samen leven, waarbij we uitgaan van de leef-en belevingswereld van het kind. De nadruk op deze leer-leefgemeenschap zien we tot uitdrukking komen in het belang dat gehecht wordt aan de creatieve weeksluiting, de kerstinloop, het gezamenlijk afsluiten van projecten en de musicals.
De weeksluiting en het samen eraan werken geeft bij uitstek de mogelijkheid om samen
met kinderen een gemeenschap te vormen. In de groepen 3 wordt door een vakleerkracht van de muziekschool algemene muzikale vorming gegeven en in de groepen 4 krijgen de leerlingen vioolles, met als afsluiting een vioolconcert voor de ouders.

Sport

De gymnastieklessen worden op de Beijumkorf door een vakleerkracht of door geschoolde leerkrachten lichamelijke opvoeding gegeven. Op de Beijumkorf wordt veel aandacht besteed aan sport/bewegen. De leerlingen maken kennis met diverse clinics/toernooien georganiseerd door de brede vakdocent in het kader van Bslim. Leerprestaties en sport. Niet alleen het gezondheids- en fitheidsaspect wordt door ons onderkend. Sport helpt ook bij thema’s als acceptatie van regels, integratie en tolerantie en leerprestaties. Door samen te sporten leren kinderen regels te accepteren. Wetenschappers ondersteunen de stelling dat sport op school de leerprestaties bevordert.

Wij doen mee aan buitenschoolse sportactiviteiten, zoals: Het Schoolvoetbaltoernooi, De Avondvierdaagse, De Plantsoenloop, het Scholendamtoernooi.
De Beijumkorf is Nederlands Kampioen geworden (Schoolvoetbaltoernooi 2014)

Academische opleidingsschool O.b.s. de Beijumkorf

Studenten die bij ons op school komen voor het werkplekleren worden begeleid door de Opleider in de School (Oplis) Violet Kooyker. De coaches op onze school hebben allemaal de coachcursus gevolgd en hebben inmiddels veel ervaring met het begeleiden van studenten van zowel de PA als de AOLB. Alle studenten zijn welkom om te ervaren en te zien hoe goed onderwijs eruit ziet.
Het werkplekleren vinden wij erg belangrijk. De student die een deel van zijn opleiding op onze school (OIDS) wil volgen wordt theoretisch ondersteund door de Oplis. Zij is op de hoogte van het curriculum van de PABO. De praktijk die de student ziet en ook voelt ondersteunt de theorie.
Wij proberen studenten te betrekken bij de onderzoeken die we op school doen.

De Beijumkorf biedt een zeer gevarieerde en aantrekkelijke leeromgeving. Het team van de Beijumkorf heeft veel expertise op diverse terreinen. Het is een hardwerkend team met hart voor de kinderen. Het team heeft een open, lerende houding en werkt aan vernieuwing en aan voortdurende optimalisering van het onderwijs.