Over de AOS

De Academische Opleidingsschool PO Noord-Nederland (AOS PO NN) is een samenwerkingsverband tussen Zeven Schoolbesturen , de PA Hanzehogeschool Groningen en de RuG (afdeling GION).
Het samenwerkingsverband draagt de naam “Academische Opleidingsschool PO Noord-Nederland” en de 22 deelnemende basisscholen worden als academische basisschool aangemerkt.

Momenteel leiden we jaarlijks meer dan 180 studenten binnen ons samenwerkingsverband op.

Academische Basisscholen zijn:

Scholen waar leerkrachten en directeuren werken die extra willen investeren in het opleiden van hun toekomstige collega’s.
Op iedere academische basisschool is een ‘opleider in school’  werkzaam. Dit is een leerkracht die zich gespecialiseerd heeft in het begeleiden van studenten het ondersteunen van zijn/haar collega’s met betrekking tot het begeleiden van studenten. De opleider in school is 1 dagdeel per week vrij geroosterd om zich met de begeleiden van studenten bezig te kunnen houden. Daarnaast is de opleider in school actief bezig met zijn/haar eigen ontwikkeling met betrekking tot het begeleiden van studenten.

Academische basisscholen geven de stage vorm middels werkplekleren. Dit houdt in dat er naast het verwerven van pedagogische/didactische competenties ook ruimte is om te werken aan de ontwikkeling alle overige competenties die noodzakelijk zijn voor het goed kunnen functioneren in de praktijk.

Veel academische basisscholen voeren zelf praktijkgericht onderzoek uit.  Het onderzoek is gekoppeld aan schoolontwikkeling en innovatie en heeft als doel de kwaliteit van het handelen van leerkrachten te verbeteren.

Een academische basisschool wil bij uitstek een lerende organisatie zijn. Iedereen leert er met, door en van elkaar: studenten van alle opleidingsjaren, leerkrachten, directie, opleidingsdocenten en onderzoekers

Waar staan we voor?

De opdracht van de samenwerkende partners in de AOS PO NN is om leerkrachten goed op te leiden en blijvend te stimuleren en ondersteunen in hun professionele ontwikkeling tijdens hun loopbaan.  Leerkrachten moeten immers goed kunnen inspelen op de veranderende leerbehoefte van leerlingen als gevolg van veranderingen in de wereld om ons heen.  Door een intensieve samenwerking tussen de lerarenopleiding, de stagescholen en de onderzoeksinstelling willen we de kwaliteit van de leraar verbeteren en bijdragen aan het tegengaan van het tekort aan leraren.

Wij willen de academische basisscholen als bron voor het leren van toekomstige en zittende leerkrachten nog beter benutten. Dit realiseren we door:

  • het creëren van een rijke leeromgeving;
  • wederzijds te leren;
  • het optimaal benutten van de opleidingscontext van de basisschool en de lerarenopleiding;
  • talentgericht opleiden;
  • het doen van onderzoek

Visie op samen opleiden

De AOS PO NN werkt vanuit een visie die door intensief overleg met alle deelnemers tot stand is gekomen.

Download visiedocument

Organisatiestructuur

In de overlegstructuur van de AOS PO NN zijn alle partners en scholen vertegenwoordigd.

  • De stuurgroep bestaat uit de bestuurders van de deelnemende schoolbesturen, de Dean van de PA Hanzehogeschool Groningen en een vertegenwoordiger van het GiON. De stuurgroep stelt op hoofdlijnen het beleid vast en mandateert de projectleider om hieraan uitvoering te geven.
  • De directeuren van de academische basisscholen houden zich naast visieontwikkeling en kwaliteitsbewaking ook bezig met het faciliteren van het opleiden in school en doen van praktijkgericht onderzoek binnen hun eigen basisschool.
  • De opleiders in school  zorgen voor een goede afstemming van het proces ‘opleiden in school’ en werken aan het verbeteren van de kwaliteit van het werkplekleren.  De opleiders in school worden begeleid door een docent van de PA.
  • De coördinatoren onderzoek begeleiden de onderzoekende studenten en hun onderzoekende collega’s op de basisschool. Zij worden hierin begeleid door een onderzoeker van het Gion en een docent van de PA. Hun bijeenkomsten staan in het teken van afstemming met betrekking tot de begeleiding en beoordeling van de onderzoekende studenten en het versterken van de eigen onderzoeksvaardigheden.

Kwaliteitszorg

We werken vanuit een kwaliteitszorgplan en een draaiboek kwaliteitszorg die zijn vastgesteld door de stuurgroep. Met dit plan waarborgen we dat de streefdoelen op alle niveaus gerealiseerd worden en regelmatig geëvalueerd worden.

 De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVOA) bewaakt de kwaliteit van het hoger onderwijs. Deze standaarden vormen de kaders voor de inhoud van onze kwaliteitszorg.

Jaarlijks schrijven de leden van de agendacommissie, de opleiders in school, coördinatoren onderzoek en schoolteam een ontwikkelplan waarin zij de streefdoelen voor het komend schooljaar opnemen. De evaluatie van deze ontwikkelplannen is onderdeel van het jaarverslag.