Actuele Ontwikkelingen

April 2016

Helaas heeft OC&W de stimuleringssubsidie voor de academische kop stopgezet. Voor ons samenwerkingsverband betekent dit dat we jaarlijks €80.000 minder inkomsten hebben. De stuurgroep heeft een helder standpunt ingenomen. Praktijkgericht onderzoek is een bewezen effectieve professionaliseringstrategie die een goede bijdrage levert aan schoolontwikkeling. Binnen ons samenwerkingsverband zullen we het doen van praktijkgericht onderzoek dan ook blijven stimuleren zo veel als mogelijk faciliteren.

Er is een aanvraag ingediend voor het inrichten van een Academische Werkplaats. We hopen dat de aanvraag gehonoreerd wordt zodat we de samenwerking met de RuG en de ondersteuning op het gebied van praktijkgericht onderzoek goed kunnen blijven faciliteren.

Een werkgroep is bezig geweest met het hervormen van de werkplekopdrachten. Het werkplekleren wordt ingezet in leerjaar 2 en leerjaar 3 van de PA. 

 

Maart 2016

De directeuren van de Brederoschool en de Boerhaaveschool hebben samen met de projectleider en een leerkracht van de Brederoschool de landelijke bijeenkomst voor opleidingsscholen met een academische kop bezocht. Tijdens deze bijeenkomst werden er good-practices van praktijkonderzoek op basisscholen gepresenteerd. We zijn er trots op dat de Brederoschool hier het onderzoek naar Engels in de basisschool heeft gepresenteerd. Ze mochten veel positieve reacties in ontvangst nemen. Tijdens deze dag werd opnieuw duidelijk hoe kansrijk het doen van praktijkgericht onderzoek op de basisschool is. 

 Januari 2016

Simone Doolaard (RuG) heeft een workshop verzorgd voor de directeuren en coördinatoren onderzoek. De workshop had als titel: "Hengelen; van data naar onderzoeksvraag". Er was veel belangstelling en de aanwezigen gaven aan met waardevolle informatie huiswaarts te zijn gekeerd.

 

December 2015

De scholen van tranche 1 nemen deel aan het onderzoek ontworpen door Miranda Timmermans waarmee de gerealiseerde en gewenste kwaliteit van de opleidingsschool in kaart gebracht wordt. In het voorjaar zullen de rapportages van de scholen klaar zijn. De uitkomsten van de rapportages gebruiken we voor de ontwikkelplannen van het nieuwe schooljaar.

Op de Brederoschool wordt voortvarend gewerkt aan het onderzoek naar Engels in de basisschool.

De Boerhaaveschool werkt met het volledig schoolteam aan een praktijkgericht onderzoek.

 

Oktober 2015

Tijdens de jaarlijkse tweedaagse bijeenkomst was Miriam Lieskamp onze gastspreker. Zij heeft een workshop gegeven over de PGL (professionele leergemeenschap). Deelnemers hebben gereflecteerd op hun eigen situatie. Welke elementen van de PLG zijn op onze school al gerealiseerd? Waar moeten we nog aan werken? De uitkomsten zijn verwerkt in de ontwikkelplannen die voor dit schooljaar geschreven zijn. Op de tweede dag is Marielle van der Hul met de directeuren in gesprek geweest over schoolontwikkeling en hebben de oplissers gereflecteerd op hun coachingsvaardigheden door middel van het uitspelen van situaties met acteurs. De leden van de stuurgroep waren aanwezig om met de deelnemers in gesprek te gaan over visieontwikkeling.

 

September 2015

We zijn blij een aantal nieuwe scholen binnen ons samenwerkingsverband te kunnen verwelkomen. Het aantal deelnemende scholen staat nu op 20. Het is fijn dat er zoveel scholen bereid zijn te investeren in het opleiden van studenten. De toetreding van nieuwe scholen heeft tot gevolg dat de stuurgroep uitgebreid is met twee nieuwe schoolbesturen; Marenland en Plateau.

Het schooljaar 2015-206 zien we als kennismakingsjaar voor de nieuwe scholen. We nemen ze mee in de doelen van de academische opleidingsschool, starten met de opliscursus en informeren ze over onze good-practices met het verrichten van praktijkgericht onderzoek.

 

April 2015

Naar aanleiding van het besluit van de stuurgroep om in het schooljaar 2015-2016 een aantal nieuwe basisscholen in de gelegenheid te stellen deel uit te gaan maken van het samenwerkingsverband, hebben er diverse voorlichtingsbijeenkomsten plaatsgevonden. Het betreft de Bonifatiusschool uit Ter Apel, een aantal scholen van het schoolbestuur Plateau uit Assen, de netwerkschool Loppersum-Oost van het schoolbestuur Mareland, een cluster scholen van SOOOG en de o.b.s. de Bron uit Zuidhorn. We wachten de besluitvorming af.

Yvette Bos (opleider in school/coordinator onderzoek) en Heidi Rubingh (projectleider) hebben een werkbezoek gebracht aan het samenwerkingsverband Catent/KPZ in Zwolle. De uitwisseling is door zowel de medewerkers van Catent/KPZ als onszelf als constructief ervaren. We hebben geconstateerd dat knelpunten over en weer herkenbaar zijn. Opvallend was dat er er met betrekking tot de academische kop een grote overlap te zien is in visie en werkwijze. Ten aanzien van het onderdeel opleiden in school zijn er verschillen die we benoemd en verder geanalyseerd hebben. 


Februari 2015

De masterclass OIDS over projectmanagement, gehouden in Utrecht, is bezocht door Ria Logtenberg en Heidi Rubingh.Tijdens deze masterclass is er door een specialist van Twynstra Gudde veel informatie gegeven over het aansturen van projecten. We hebben op zijn Gronings geconstateerd 'dat wij het nog niet zo gek doen....' .

De stuurgroep heeft besloten dat ook scholen behorend bij een niet aan de AOS PO NN deelnemend schoolbestuur, mogen aansluiten bij het project. In het coördinatorenoverleg is vastgesteld dat de tweedaagse plaats zal vinden op 21 en 22 september 2015.


Januari 2015

Henk Poppen heeft afscheid genomen van Opron en daarmee ook zijn voorzitterschap van de stuurgroep van de AOS beeindigd. Heidi Rubingh heeft de afscheidsreceptie van Henk bezocht en hem met een passend cadeautje bedankt voor zijn inzet voor de AOS PO NN.

Ria Logtenberg en Heidi Rubingh hebben de spiegelbijeenkomst, georganiseerd door het steunpunt 'Opleiden in de School', in Utrecht bezocht. Tijdens deze bijeenkomst stond het rapport 'Samen werken aan Onderwijs' centraal. Dit rapport is geschreven in opdracht van OC&W en geeft de stand van zaken met betrekking tot opleiden in school en de academische kop weer. Daarnaast doen de schrijvers van het rapport een aantal aanbevelingen. Het rapport is als download te vinden onder de navigatieknop *. Er waren twee medewerkers van OC&W aanwezig. Duidelijk is geworden dat de bekostiging van de samenwerkingsverbanden na 2019 zal gaan veranderen. Wat deze verandering inhoudt is nog niet duidelijk.

 

November 2014

We zijn blij te kunnen melden dat er twee scholen aan ons samenwerkingsverband worden toegevoegd. De Feniks en de Boerhaaveschool, beide onderdeel van O2G2, gaan vanaf het schooljaar 2014/2015 als academische opleidingsschool aan de slag. De voorbereidingen om te kunnen deelnemen zijn inmiddels gestart en we zijn blij met het enthousiasme waarmee beide scholen zijn gestart.


Oktober 2014

De opleiders-in-school gaan onder leiding van Roy Epping aan de slag met het verbeteren van hun eigen coachingsvaardigheden. Roy Epping is werkzaam aan de Hanzehogeschool Groningen (Physical Education Teacher Educationen)en gespecialiseerd in supervisie en begeleidingskunde. 

Op 3 oktober heeft de visitatie met betrekking tot de accreditatie van de AOS plaatsgevonden. Na een intensieve voorbereiding onder begeleiding van het KPC hebben we deze intensieve middag samen goed doorlopen. Studenten, leerkrachten, docenten en de stuurgroep zijn uitvoerig door het panel bevraagd. De documenten die betrekking hebben op kwaliteitszorg moeten worden nagezonden. Na bestudering van de betreffende documenten, zal het panel hun oordeel bekend maken.

 


September 2014

Het schooljaar van de Academische Opleidingsschool PO NN start deze keer met een tweedaagse bijeenkomst die in het teken staat van visieontwikkeling. Alle directeuren van de academische basisscholen, de opleiders-in-school, coÖordinatoren onderzoek en de betrokken docenten van de PA en RuG gaan op 6 en 7 oktober in het congrescentrum GreenMeets in Erica onder leiding van drie externe deskundigen aan de slag met visieontwikkeling. Bregje de Vries gaat een workshop verzorgen over de onderzoekende leerkracht, Miranda Timmermans verkent met ons de kwaliteitszorg binnen de Academische Opleidingsschool en Bob Koster gaat een workshop verzorgen over opleidingsdidactiek.

Onder leiding van Rosa Hessing (onderwijsadviseur KPC-groep en oud-projectleider AOS PO NN) hebben we een proefvisitatie doorlopen. Dit was een zinvolle activiteit. We hebben onze verbeterpunten nog duidelijker in beeld gekregen en gebruiken de adviezen bij de voorbereiding op de visitatie die op 3 oktober aanstaande zal plaatsvinden.

De deelprojecten in het kader van 'Versterking Samenwerking Lerarenopleiding en Scholen' zijn inmiddels gestart. De projectleiders van 'Opbrengstgericht Werken' hebben de deelnemende scholen bezocht en de beginsituatie in kaart gebracht. Het project 'Sociale leefwereld' start op schoolniveau in januari 2015. Voor het deelproject 'Professionele ontwikkeling beginnende leerkrachten' zijn zelfsturende teams gevormd die aan de slag gaan met het realiseren van de projectdoelen.

Namens de PA gaat Rianne Malschaert zitting nemen in de groep coördinatoren onderzoek. Rianne is werkplekbegeleidster voor een groep eerste en vierde jaars (LIO) studenten en geeft ik colleges praktijkgericht onderzoek voor eerste jaars studenten. Rianne heeft veel kennis omtrent de ideeën van Marzano en we zien de samenwerking met haar met vertrouwen tegemoet.


Juni 2014

Er is hard gewerkt aan het voltooien van de kritische reflectie. Het document geeft een goede indruk van de huidige stand van zaken en de verbeter-/ontwikkelpunten. De kritische reflectie is te downloaden onder de navigatieknop 'Home'.  De academische basisscholen hebben kennis genomen van de inhoud van het project 'Versterking Samenwerking Lerarenopleiding en Scholen'en hebben een keuze voor participatie in een of meerdere deelproject(en) gemaakt. De verdeling is als volgt:

 • Schuilingsoord: Opbrengstgericht werken
 • De Beijumkorf: Opbrengstgericht werken en Sociale leefwereld
 • De Starter: Opbrengstericht werken en Sociale leefwereld
 • De Noordkaap: Opbrengericht werken en Sociale leefwereld
 • De Brederoschool: Opbrengstgericht werken en Sociale leefwereld
 • De Borgmanschool: Opbrengstgericht werken en Sociale leefwereld
 • De Westerschool: Sociale leefwereld

Alle scholen nemen deel aan het deelproject "Aansluiting initiele programma PA en Professionele ontwikkeling beginnende leerkracht'.     


 We hebben  afscheid genomen van Anne Overbeek. Anne is vanaf de start van de Academische Opleidingsschool als opleider in de school voor de Beijumkorf actief geweest. We hebben Anne leren kennen als een zeer betrokken onderwijskracht die met veel toewijding invulling heeft gegeven  aan haar rol als opleider in school. Anne wordt opgevolgd door Judith van Stolwijck. We zijn ervan overtuigd dat Anne zich in de toekomst geen moment zal vervelen. We wensen haar veel plezier bij de activteiten die ze wil gaan ondernemen. 

 

 

Mei 2014

De opleiders in school hebben deelgenomen aan een inspirerende workshop, verzorgd door Bob Koster lector 'Kantelende Kennis' (integrale ontwikkeling van scholen en opleidingen). Een kort verslag van deze workshop is te vinden onder de navigatieknop 'opleiden in school'- overige documenten.Hier is eveneens een download van de lectorale rede van Bob Koster te vinden. 

In oktober 2014 vindt er een beoordeling plaats van de lerarenopleiding, de opleidingsschool en de academische kop. Dit houdt in dat bij een positief advies de AOS PO Noord-Nederland tot en met 2017 gebruik kan maken van subsidiegelden. Voor de beoordeling moet er een kritische reflectie geschreven worden. In deze reflectie omschrijven we behaalde resultaten en benoemen we de verbeter- en ontwikkelpunten. Ria Logtenberg, Simone Doolaard en Heidi Rubingh schrijven de reflectie die in juni 2014 tijdens het coördinatorenoverleg besproken wordt.

 

Maart 2014

In 2013 ontvingen we het bericht dat er mogelijkheid is een nieuwe subsidie te ontvangen. Kern van deze subsidie bestaat uit het versterken van de samenwerking tussen de lerarenopleiding en de scholen. Mark Terpstra (PA), Simone Doolaard (RUG) en Heidi Rubingh (projectleider AOS PO NN) zijn  in de pen geklommen. Dit heeft geleid tot een uitgebreid projectplan dat is goedgekeurd.

Het project kent vier thema's die door de academische basisscholen in samenwerking met de PA worden uitgediept. De thema's zijn:

 • 1. De professionele ontwikkeling van de leerkracht
 • 2. Omgaan met verschillen en opbrengstgericht werken
 • 3. De sociale leefwereld van het kind
 • 4. Aansluiting initiele Pabo-programma en de verdere professionaliseren beginnende leerkracht.
Het project kent een looptijd tot en met 2016. In de eerste fase van het project zal er kennisontwikkeling en kennisdeling plaatsvinden tussen de academische basisscholen en de PA. In de tweede fase van het project kunnen andere scholen deelnemen. De academische basisscholen zullen dan een rol spelen in het delen van kennis met de 'nieuwe' scholen. Mark Terpstra (medewerker PA) is programmamanager van dit project.

  

September 2013

In 2012 hebben we een bezoek gebracht aan 'De Commissie van Wijzen'. Naar aanleiding van dit bezoek werd besloten of we opnieuw voor subsidie in aanmerking zouden komen. We kregen een positief advies; we varen een goede koers. De commissie deed de aanbeveling om meer te investeren in overkoepelend schoolonderzoek. Dit houdt in dat (naast dat leerkrachten zelf praktijkgericht onderzoek doen) de academische basisscholen een gezamenlijke onderzoeksagenda gaan opstellen. Op het coordinatorenoverleg is voor de volgende drie thema's gekozen:

 • Het verbeteren van de internetzoekvaardigheden van kinderen (als vervolg op het eerste onderzoek van Levy Austin)
 • Opbrengstgericht werken met hoogbegaafde leerlingen (onderzoek wordt uitgevoerd door Chris Strikwold)
 • De leerlijn 'onderzoeksvaardigheden' (de leerlijn is ontwikkeld door Folkert Oldersma en we willen onderzoeken of de leerlijn in de praktijk 'werkt'.)


Maart 2013

Vol trots melden we dat Levy Austin (onderzoekscoordinator Westerschool) haar masteropleiding met goed resultaat heeft afgerond. Zij heeft onderzoek verricht naar de manier waarop kinderen van groep 7 naar informatie zoeken op het internet. Haar onderzoek heeft een mooi product opgeleverd dat zeker door een aantal scholen gebruikt gaat worden. Informatie over dit onderzoek is op te vragen bij de Westerschool.

Daarnaast heeft zij ons project tijdens het Veloncongres 'in de etalage gezet' door haar onderzoek te presenteren.

 

Maart 2012

7 maart zijn alle coördinatoren onderzoek, opleiders in school, coördinatoren abs, directeuren van de scholen, medewerkers van de PA en Jan Kok namen de ULO in het Brinkhotel in Zuidlaren bijeengekomen. De bijeenkomst had als titel 'Inspireren en Verbinden'.

Na een officiele opening door Henk Poppen (voorzitter van de stuurgroep) hebben alle basisscholen een korte presentatie verzorgd over hun succeservaringen tot op heden op het terrein van opleiden in school en het doen van onderzoek.

Levy Austin (Westerschool) heeft het ontwerp voor het schooloverstijgend onderzoek (wat is de effectiviteit van een didactisch uitgewerkte ELO op de informatievaardigheden, kennisconstructie en transfer van leerlingen van groep 7) toegelicht.

Guido Holvast heeft namens de Academische Lerarenopleiding Groningen een presentatie over deze nieuwe opleiding verzorgd.

's. Middags is er naar aanleiding van een powerpointpresentatie over 'cultuur' geprobeerd invulling te geven aan de zogenaamde 'academische schoolcultuur'.

De bijeenkomst is door de meeste deelnemers als inspirerend en constructief ervaren en zal in het nieuwe schooljaar een vervolg krijgen.

  7 maart 2012

Januari 2012

Het is gelukt! We zijn ongelooflijk blij te kunnen melden dat onze aanvraag voor de subsidie 'verankering AOS' wordt gehonoreerd. Eind december kregen via e-mail bericht dat onze aanvraag is goedgekeurd. Dit betekent dat we tot en met december 2015 het volledig subsidiebedrag tot onze beschikking hebben. Reden om tijdens het coöordinatorenoverleg een grote slagroomtaart te verorberen.

Coöordinatorenoverleg
Na de vreugde over de toekenning van de subsidie te hebben gedeeld, hebben de coordinatoren gesproken over het vervolg van het project. Er is afgesproken het advies van de commissie van wijzen te volgen en te gaan onderzoeken hoe we een meer gezamenlijke en overkoepelende onderzoeksagenda voor de scholen kunnen opstellen. Daarnaast is het van belang te kijken of we kunnen aansluiten bij onderzoeken die door de lectoren in Noord-Nederland worden uitgevoerd.
Ruby Trebels en Heidi Rubingh hebben een bijeenkomst bijgewoond van de AOLB (academische opleiding leraar basisonderwijs). Jan Ozinga en Guido Holvast (medewerkers van de AOLB) toonden zich bijzonder geïnteresseerd in ons project en hebben de wens tot samenwerking uitgesproken. 
De groep 'opleiders in school' werkt onder supervisie van Ria Lochtenberg hard aan de ontwikkeling van het nieuwe curriculum. 
Jan Kok is inmiddels gestart met het verzorgen van de training 'begeleiding van de onderzoekende leerkracht/student'. Alle coördinatoren onderzoek volgen deze training zodat we een goede kwaliteit van - en meer uniformiteit in de begeleiding van studenten en onderzoekende leerkrachten kunnen bieden.


Inspiratiedag op 7 maart
Op 7 maart zullen de directeuren, coördinatoren abs en coördinatoren onderzoek in het Brinkhotel in Zuidlaren samenkomen om elkaar op de hoogte te brengen van de ontwikkeling op het gebied van onderzoek binnen de verschillende scholen. Een uitnodiging en programma voor deze bijeenkomst volgt.

 

December 2011

De aanvraag voor de subsidie voor het academisch deel is voltooid en op 15 december zijn Jan Kok (hoofd coöordinatoren onderzoek, Heidi Rubingh (projectleider) samen met Shefaly Kremer en Daisy Kiers (academische studenten van de Hanzehogeschool) naar Utrecht gereisd om de commissie van wijzen te woord te staan. Tijdens een twee uur durend gesprek zijn we door twee heren ondervraagd over onze werkwijze, ambitie, kwaliteitszorg, ontwikkelpunten et cetera. We hebben het allemaal als een pittig gesprek ervaren en wachten vol spanning het oordeel van de commissie af. Het oordeel is bindend, er wordt geen motivering voor het besluit gegeven en er is geen beroep mogelijk. 

 

September 2011

Voortgang project

Agentschap NL heeft in opdracht van OC&W het rapport 'Advies verankering Academische Opleidingsscholen' gepubliceerd. In dit rapport staat de procedure omschreven die gevolgd moet worden om voor een nieuwe subsidie in aanmerking te komen. (Ons project ontvangt voor het opleidingsdeel tot en met 2015 subsidie, er is extra subsidie mogelijk voor het zogenaamde academisch deel.) Duidelijk is dat we hard aan de slag moeten met het schrijven van de aanvraag. In december zullen we voor een 'commissie van wijzen' moeten verschijnen die onze projectaanvraag zal gaan beoordelen.

Stuurgroep
De stuurgroep heeft inmiddels het document 'De AOS PO Noord-Nederland ambitieus aan de slag' goedgekeurd. Dit houdt in dat we onze koers voor de komende jaren helder hebben en dus volop aan de slag kunnen. Nu nog duimen voor de toekenning van de subsidie voor het academisch deel. 

 

April 2011 

Algemeen

Ten aanzien van het verstrekken van de subsidie voor de AOS zijn er (voor het veld) geen zichtbare ontwikkelingen.  OC&W heeft AgentschapNL (in de persoon van Marieke Jansen) opdracht gegeven een advies te schrijven betreffende de toekenning van subsidie.

Heidi Rubingh heeft als projectleider de landelijke bijeenkomst bezocht waarop criteria geformuleerd zouden worden die kunnen dienen als toetsingskader. Aangezien de 22 landelijke projecten (PO en VO) zich zeer divers hebben ontwikkeld, is de doelstelling niet behaald en heeft agentschap NL de opdracht teruggenomen.

Stuurgroep
De stuurgroep heeft positief uitgelaten ten aanzien van samenwerking met de RUG - faculteit onderwijskunde. Er heeft inmiddels een verkennend gesprek met Simone Doolaard (medewerkster RUG) plaatsgevonden. Medio april vindt een vervolggesprek plaats.

Samen met Jan Kok heeft Heidi Rubingh een verkennend gesprek gevoerd met Wim v/d Grift (UOCG) en Simone Doolaard (RUG-onderwijskunde). Er is gekeken naar draagvlak om een kwalitatief hoogwaardig en groot onderwijsonderzoek in Noord-Nederland op te zetten waarbinnen de academische basisscholen een rol kunnen spelen. De bedoeling is een aparte subsidiestroom binnen te halen en op die manier het academisch deel binnen de basisscholen te kunnen doorontwikkelen. De stuurgroep reageert positief op dit initiatief. 

De stuurgroep heeft aangegeven dat de coördinatoren onderzoek van de academische basisscholen in aanmerking kunnen komen voor een LB-schaal. De procedures van de verschillende schoolbesturen zijn leidend.

De stuurgroep ondersteunt het verzoek van de coördinatoren om binnen de AOS minimaal twee leerkrachten de masteropleiding 'Leren en Innoveren' te laten doorlopen. Bekostiging van deze opleiding kan voorlopig via de lerarenbeurs.
Met de PA wordt een streefpercentage afgesproken ten aanzien van de verdeling van studenten van de PA en AOLB.