De Borgmanschool

 

Directeur:    Peter Prins

Coördinator Academische School

Peter Prins
Opleider in School Herna Bouwknegt, Bea Kesselaar 
Coördinator Onderzoek Herna Bouwknegt 
Grootte:   750 leerlingen
Ligging:

centrum en nabij centrum Groningen,
verspreid over 4 gebouwen:
Warmoes (Warmoesstraat 18),
Jaco (Jacobijnerstraat 12),
Vinken (Vinkenstraat 1),
Kijkin (Nw. Kijk in ’t Jatstraat 33).

Uitgangspunten:

In ons onderwijsmodel staan vijf punten centraal; Plezier, samen sterk, veiligheid, zelfvertrouwen en uitdaging.
Als kinderen niet met plezier naar school gaan, is het moeilijk om andere doelen te behalen. We proberen door een veilige sfeer, waarin we samen sterk staan in de groep en in de school, de kinderen een omgeving te bieden waarin zij worden uitgedaagd om te leren.
We hopen daarmee bij te dragen aan een goede ontwikkeling van het kind, zodat het met voldoende kennis en zelfvertrouwen de school verlaat.
Wij vinden, dat elk kind zich geaccepteerd moet kunnen voelen met zijn/haar eigen uiterlijk, taal en culturele achtergrond. Het is onze taak de kennis en de achtergrond, die de kinderen zelf meebrengen, in een sfeer van vertrouwen te gebruiken in de groep.
Een groot aandachtspunt bij het opvoeden is het overdragen van waarden en normen, daarom maakt de school een keus voor een methodische aanpak ‘sociale vaardigheid’.
Op school proberen we 'recht' te doen aan kinderen. We proberen de kinderen rust en veiligheid te bieden en structuur te geven. Wij respecteren de kinderen en we vragen respect van hen.

 


Innovatieve terreinen
De Borgmanschool biedt een omgeving die alle kinderen uitdaagt zich optimaal te ontwikkelen. We proberen in zonde lessen alle hersenen aan het werk te zetten middels activerende didactische werkvormen. Zo werken we opbrengstgericht, maar ook kindgericht.

We stimuleren een onderzoekende houding bij leerkrachten en kinderen.

Het opleiden in school neemt een belangrijke plaats in binnen onze school. We leren met veel plezier aan, van en samen met studenten.
 
 
Leerlingen in de groep
De Borgmanschool werkt aan integrale zorg met oog voor alle leerlingen. Elk kind heeft een plaats in het groepsplan voor de belangrijkste vakken. We geven de kinderen onze persoonlijke aandacht en ondersteuning. De organisatie wordt binnen de groep aangepast en versterkt. Zo stimuleren we het zelfontdekkend leren. Na een frontale aanbieding of verschillende gespreksvormen werken de leerlingen individueel en in groepen. Onze instructielessen worden meestal gegeven via het IGDI-model.
 
Zorg en passend onderwijs; leerlingen met een beperking
Bij ons op school staat een goede leerlingenbegeleiding centraal. De ondersteuning en begeleiding maken structureel deel uit van het schoolsysteem.
In het onderwijs is er meer en meer behoefte aan emancipatie en integratie van kinderen met een beperking. Ouders willen graag dat hun kind met zijn beperking zoveel mogelijk opgroeit in de thuisomgeving en kiezen voor een school in de buurt. Om dit mogelijk te maken had de overheid de leerling-gebonden financiering (LGF of `rugzakje`) ontworpen, waardoor het mogelijk moest worden deze leerlingen op te vangen binnen het regulier onderwijs. Door bezuinigingen is die financiering weggevallen. Desondanks streven we ernaar  om een school te zijn voor alle kinderen in de nabije schoolomgeving. 

Talentontwikkeling
Naast de aandacht voor het extra trainen van vaardigheden en verlengde instructie van kennis die nog niet voldoende beheerst wordt, heeft de Borgmanschool aandacht voor talentontwikkeling. 
Kinderen hebben verschillende talenten. We streven ernaar om deze talenten zoveel mogelijk te ontplooien. Het gaat dan niet alleen om kennis, maar ook om toneel, muziek en creatieve vakken. We leren de kinderen verantwoordelijkheid dragen voor hun eigen handelen, voor anderen, voor het materiaal en voor het schoolgebouw.
 
Beleven van kunst
Het gevoel voor en het beleven van kunst en cultuur vinden we belangrijk. Mede door onze vestigingen in de binnenstad van Groningen krijgt deze educatie veel aandacht. Veel ouders van kinderen van de Borgmanschool hebben talenten op dat gebied. Zij spelen (behalve bij veel andere zaken op school) een belangrijke rol in het aanbod van kunst en cultuur.
 
Academische basisschool
De Borgmanschool is een academische opleidingsschool, omdat we ons willen blijven ontwikkelen. Studenten brengen nieuwe kennis en houden ons scherp. Natuurlijk is het de bedoeling dat studenten op onze school veel leren van hun coach, maar het mes snijdt aan twee kanten! Studenten zijn onze jonge collega's die iets te leren, maar ook iets te brengen hebben. De ervaring leert dat studenten graag op de Borgmanschool stage lopen.
 
Onderzoek
Leerkrachten en studenten doen op onze school onderzoek.

Alle leerkrachten die werken op de Borgmanschool doen verplicht de cursus 'Onderzoeksvaardigheden'. De meeste leerkrachten zijn inmiddels geschoold en hebben zelf onderzoek gedaan. Studenten worden bij ons op school begeleid door een onderzoekscoördinator en een begeleider onderzoek vanuit de PA. Wij vinden het belangrijk om te streven naar een onderzoekende houding van kinderen, studenten en leerkrachten. Door de eigen praktijk te onderzoeken, toetsen we wat werkt en wat niet werkt bij ons lesgeven. Ook zijn we hierdoor in staat het wetenschappelijk onderzoek rondom onderwijs beter te gebruiken. Door onderzoek wordt de verbinding praktijk en theorie krachtiger. Door ook kinderen nieuwsgierig te maken, leren ze de wereld met een onderzoekende blik tegemoet te treden. Onze studenten zijn enthousiast over de begeleiding en hebben met veel plezier hun onderzoek bij ons op school gedaan. We proberen de onderzoeken zinvol voor de school te maken. Dus waar we kansen zien, zijn de onderzoeken inmiddels geïmplementeerd.