Ted Hulst - lid stuurgroep

Ted Hulst – Lid CvB SOOOG 

“Een academische basisschool ontstaat door met elkaar in gesprek te gaan en een gezamenlijk perspectief te gaan ontwikkelen en praktisch te realiseren.”


De afgelopen jaren zijn door de overheid steeds meer verantwoordelijkheden in het primair onderwijs gedecentraliseerd naar de schoolbesturen. Door deregulering, schaalvergroting, inrichting van professionele bovenschoolse structuren en lump sum financiering zijn schoolbesturen steeds meer in staat strategisch beleid te ontwikkelen.

De schoolbesturen zoeken antwoorden op vragen als:
Wat is het beste onderwijs voor de kinderen in ons voedingsgebied? Hoe hangt dit samen met andere terreinen van beleid? Hoe draagt dit bij aan onze kennissamenleving? Welke bekwaamheden vraagt dit van onderwijspersoneel? Hoe mobiliseren en verwerven teamleden deze bekwaamheden? 
Welke partners zijn voor het bereiken van onze doelstellingen interessant?
Academische basisscholen kunnen concrete bouwstenen aanreiken voor de beantwoording van zulke strategische vragen.
De academische basisschool is een school die schoolontwikkeling en innovatie verbindt met praktijkonderzoek en de scholing en het opleiden op de werkplek van (nieuw) personeel.

Het klinkt eenvoudig - opleiden verbinden met schoolontwikkeling of innovatie en onderzoek - maar de praktijk is weerbarstiger. De academische basisschool bestaat niet: schoolteams, opleiders, studenten, onderzoekers en schoolbesturen hebben allemaal hun eigen perspectieven. Een academische basisschool ontstaat door met elkaar in gesprek te gaan en een gezamenlijk perspectief te gaan ontwikkelen en praktisch te realiseren.

Deze dialoog - in en door de praktijk gevoed - maakt steeds scherper wat alle betrokkenen verstaan onder leren op de werkplek, schoolontwikkeling en praktijkonderzoek. Daarbij wordt ook helder hoe de onderlinge verbindingen eruit zouden kunnen zien. Een gemeenschappelijk perspectief is essentieel om de academische basisschool regionaal en bestuurlijk te kunnen verankeren.

Op schoolniveau en op bestuurlijk niveau vraagt dit om een heldere koers: Welke strategische keuzes maken scholen en bestuur? Welke schoolontwikkelingsprocessen komen daarbij op gang? Wat betekent dit voor de vormgeving van onderwijsprocessen? Wat vraagt dit aan bekwaamheden van personeel?
Op basis van deze koers kunnen scholen en schoolbestuur de praktische organisatie van schoolontwikkeling, opleiden, professionalisering en onderzoek inrichten.
De koers en de praktische organisatie krijgen zijn weerslag in sturingsdocumenten en afspraken met externen. Hierbij denken we o.a. aan (strategische) beleidsplannen, (school) ontwikkelings-plannen, convenanten, samenwerkingsovereenkomsten en contracten.

Borging en Verankering
Monitoring van plannen geeft concrete informatie of zaken lopen zoals ze vooraf bedacht waren. Het bestuurlijk verankeren van deze monitoring is wezenlijk om te voorkomen dat mooie plannen niet in de praktijk uitvoerbaar blijken te zijn. De komende periode zullen de aangesloten schoolbesturen zich buigen over de continuering van de academische basisschool.
Daarin laten zij zich o.a. adviseren door de adviezen vanuit de diverse werkgroepen en de dialoog die tussen de academische basisscholen en de diverse besturen zal ontstaan.
De werkgroep “Visie en Borging” zal voor de juiste input zorgen zodat we  kunnen komen tot discussie en beeldvorming die uiteindelijk zullen leiden tot meerjarenplannen rond de academische basisschool.