Marike Venema - directeur

Deelnemer coördinatorenoverleg  Academische Opleidingsschool - directeur Brederoschool

Dat onderzoek niet groot hoeft te zijn, maar ook klein en beperkt in tijd kan zijn, is misschien wel een van de meest waardevolle bevindingen.

Een onderzoekende houding, het doen van klein en groot praktijkonderzoek, het breed delen van kennis en opleiden (in de school) maken de  `Academische Basis/opleidingsschool’  tot een groots en prachtig project.

Aan het begin van schooljaar 2012-2013 had de Brederoschool het geluk toe te mogen treden tot het project  `Academische Opleidingsschool’ (AOS). Het project draaide toen al enkele jaren.

Visie en uitgangspunten van de AOS en de Brederoschool sloten prachtig bij en op elkaar aan. Met name de onderzoekende houding van zowel de leerling als die van het leerkrachtenteam wordt bij beide hoog in het vaandel gedragen.  Door deelname aan de Academische Opleidingsschool worden ook studenten meegenomen in deze onderzoekshouding.

De warme manier waarop de Brederoschool verwelkomt werd en ingewerkt werd op de vele thema’s vallende onder de Academische Basisschool maakte meteen al indruk.

Door deelname aan de Academische Opleidingsschool worden allerlei zaken op een natuurlijke manier met elkaar verbonden. Als vanzelfsprekend worden schoolontwikkeling en innovatie verbonden met praktijkonderzoek en, daar waar het kan, met opleiden in de school van zowel studenten als beginnende leerkrachten.

De Academische Opleidingsschool verbindt in Noord Nederland de Hanzehogeschool met de Rijksuniversiteit Groningen en voorheen acht, maar inmiddels tien scholen uit zowel stad als provincie Groningen. Er wordt scholing aangeboden op HBO- en Academisch niveau. Er is direct overleg en uitwisseling tussen de academische basisscholen, de PA (Hanzehogeschool) en de academische PABO (RUG) tussen zowel docenten,  leerkrachten, studenten, als directies en besturen. Scholing, onderzoek en praktijkervaring gaan gelijk op. Juist de combinatie van deze drie aspecten dragen bij aan de professionalisering van alle organisaties, zowel van de medewerkers als de studenten en leerlingen.

Inmiddels doet de Brederoschool al weer voor het derde jaar mee aan de ABS. Meer dan de helft van het schoolteam heeft de intensieve basiscursus onderzoek gevolgd. Het hele team heeft twee korte cursussen onderzoeksvaardigheden gevolgd. Diverse studenten hebben in aansluiting op de schoolontwikkeling en ingezette innovaties praktijkonderzoek gedaan. Onderzoek dat de school heeft kunnen gebruiken bij invoeringstrajecten en/of aanpassingen na evaluaties. Onderzoek dat de studenten verder heeft gebracht en hen kan helpen bij het uitvoeren van leraarschap en geleid heeft tot goede resultaten op hun eindexamen. Als mooie voorbeelden noem ik een onderzoek naar de juiste schrijfhouding en schrijfgerei, een deelgebied van wetenschap en techniek, talentenkracht en onderzoek naar meer- en hoogbegaafdheid. Het overnemen van een deel van het pakket van de PA door studenten in de school op te leiden, was voor alle partijen spannend, maar heel interessant en leerzaam.

Dat onderzoek niet groot hoeft te zijn, maar ook klein en beperkt in tijd kan zijn, is misschien wel een van de meest waardevolle bevindingen. Niet zomaar doen, maar kijken naar mogelijke oorzaken door een korte, kleine analyse en/of een diagnostisch gesprekje heeft bijgedragen tot een enorme professionaliseringsslag. De ABS heeft bijgedragen aan een gemeenschappelijke onderzoekshouding binnen ons team.

Door de regelmatige bijeenkomsten/vergaderingen van de verschillende groepen binnen de ABS, de opleiders in de school (leerkrachten), de coördinatoren onderzoek (leerkrachten), de coördinatoren (directeuren + PA, Academische PABO), de stuurgroep (schoolbesturen) en door de diverse cursussen ontmoeten veel mensen elkaar en delen kennis en ervaring.

Onze school heeft geweldig veel baat gehad bij enkele onderzoeken uitgevoerd door andere scholen. Zo heeft het onderzoek van Levi Austin m.b.t. mediawijsheid bijgedragen tot een verantwoorde invoering van dit thema binnen ons bovenbouwaanbod. De onderzoeken van Folkert Oldersma m.b.t. hoogbegaafdheid en de onderzoekende leerhouding bij kinderen hebben ons geholpen bij het bijstellen van ons onderwijsprogramma m.b.t. deze twee onderwerpen.

De komende twee jaar richt de Brederoschool zich op diverse onderzoeken. Onderzoeken in het kader van de versterking samenwerking m.b.t. talentontwikkeling en opbrengstgericht werken, ouderbetrokkenheid en jonge leerkrachten. In het kader van de ABS hoopt de Brederoschool over twee jaar onderzoeksgegeven te kunnen presenteren m.b.t. de invoering van Engels op de basisschool voor groep 1 t/m 8. In het kader van dit onderzoek zullen deelonderzoeken worden uitgevoerd door ABS-studenten.

Kortom AOS is een enorm verrijkend project dat bijdraagt aan professionalisering van zowel de opleidingsinstituten als de basisscholen, van zowel de leerkrachten, studenten, leerlingen als de docenten. Een leven lang leren is nog steeds ons motto, als vanzelfsprekend past AOS daarin.

Gelukkig en natuurlijk eerlijk verdiend heeft het project  begin 2014-2015 een goed beoordeelde accreditatie achter de rug. We mogen de komende jaren verder en verder ontwikkelen. Ik hoop dat dit project nog heel lang door gaat lopen en veel scholen zich zullen aansluiten.